PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUÔC TẾ

GIỚI THIỆU

Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 2130/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Ngày 04 tháng 6 năm 2014 đổi tên thành Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (KHCN&HTQT) - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh theo Quyết định số 734/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Bích Hồng

Số điện thoại: 0914 527 585

Email: nguyen.bich.hong85@gmail.com

Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Việt Dũng

Số điện thoại: 0915 644 857

Email: nguyenvietdung@tueba.edu.vn

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

PHÒNG KHCN & HTQT

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02803547990

quyettran@tueba.edu.vn

FACEBOOK FANPAGE