Giới thiệu chung

 22/03/2017  2180

A.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế  thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 2130/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Ngày 04 tháng 6 năm 2014 đổi tên thành Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (KHCN&HTQT) - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh theo Quyết định số 734/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

B.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về chiến lược, định hướng phát triển, tổ chức triển khai các hoạt động quản lý và NCKH, chuyển giao công nghệ và HTQT của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ, hoạt động Tạp chí – Giáo trình và hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức, triển khai thực hiện các công tác về quản lý toàn bộ hoạt động khoa học, công nghệ, tạp chí, giáo trình và hợp tác quốc tế của Nhà trường.

* Quản lý hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ

-Xây dựng các chiến lược, định hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường, làm đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các Sở, ban ngành, địa phương và các cơ quan khác để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu nghiên cứu các chương trình, đề tài và dự án khoa học, công nghệ và tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của vùng nói riêng và đất nước nói chung.

- Xây dựng mối quan hệ với các Bộ, các địa phương khác trong nước và các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngoài nhằm khai thác các nguồn kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.

- Tiếp nhận và triển khai các dự  án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp Đại học Thái Nguyên và cấp Trường.

- Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Tổ chức và quản lý việc biên soạn, in ấn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

- Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước cho Đảng và Nhà nước, địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức, chỉ đạo, quản lý và đề xuất các biện phát nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học trong phạm vi Trường.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý Khoa học & công nghệ và các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao

* Quản lý hoạt động Hợp tác Quốc tế

- Xây dựng kế hoạch HTQT dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm của đơn vị cho phù hợp với định hướng chiến lược chung trong toàn Đại học và phù hợp với khả năng của Trường.

- Tìm kiếm, mở rộng đối tác nước ngoài, trực tiếp đàm phán hợp tác và trình Hiệu trưởng Nhà trường ký Biên bản hợp tác hoặc Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký Biên bản ghi nhớ, thực hiện các dự án quốc tế tài trợ cho Trường.

- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới từ nước ngoài đưa vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho khu vực.

- Trực tiếp hoặc hỗ trợ Trung tâm HTQT về Đào tạo và Du học dạy tiếng nước ngoài, dịch vụ tư vấn du học nước ngoài, tổ chức đào tạo cho sinh viên du học tại chỗ và sinh viên nước ngoài vào học tại Trường; khai thác học bổng du học nước ngoài và du học tại chỗ đúng với quy định về quản lý liên kết đào tạo nước ngoài.

- Trực tiếp triển khai chương trình trao đổi sinh viên, giao lưu văn hóa và chương trình thực tập nghề nghiệp.

- Trực tiếp hoặc phối hợp với phòng Hành chính-Tổ chức, phòng Công tác Học sinh Sinh viên theo dõi và quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định; làm thủ tục mời và xin visa nhập cảnh cho chuyên gia và khách quốc tế.

- Đôn đốc, hỗ trợ tập thể, cá nhân tổ chức các buổi seminar chuyên đề, trao đổi chuyên môn sau khi đi công tác học tập ở nước ngoài

* Quản lý hoạt động Tạp chí – Giáo trình

+) Giáo trình:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đăng kí biên soạn, xuất bản, lựa chọn sách và giáo trình.

- Xây dựng quy định quy trình tiến hành biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt, xuất bản và sử dụng giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo phù hợp với các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do nhà trường đề ra.

- Tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt, xuất bản và sử dụng sách lưu trữ, giáo trình tài liệu học tập của Trường ĐH Kinh tế và QTKD

- Lưu trữ hồ sơ Hợp đồng, thanh lý hợp đồng biên soạn giáo trình, tài liệu học tập.

+) Tạp chí:

- Tham mưu xây dựng chính sách thúc đẩy công bố những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, sinh viên đăng trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo khoa học có uy tíntrong và ngoài nước;

- Quản lý cơ sở dữ liệu về bài viết trên tạp chí, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước;

- Xây dựng quy chế hoạt động tạp chí của Trường Đại học Kinh tế và QTKD;

- Rà soát, đối chiếu xác định khối lượng giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN