Cơ cấu tổ chức

 11/08/2018  2423

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Bích Hồng (phụ trách chung)

ĐTDĐ:      0914 527 585

ĐTCQ:       02083 647 683

Email:        nguyen.bich.hong85@gmail.com

Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Việt Dũng (phụ trách công tác Khoa học công nghệ)

ĐTDĐ:      0915 644 857

ĐTCQ:       0208 3 547 990

Email:        nguyenvietdung@tueba.edu.vn

Chuyên viên: ThS. Phí Thị Hồng Vân (công tác Tạp chí- Giáo trình)

ĐTDĐ:      0977197373 - 0912679102

ĐTCQ:       02083 647 683

Email:        phithihongvan@gmail.com

Chuyên viên: ThS. Trần Thị Quế (Ban biên tập Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh)

ĐTDĐ:      0986 052 212 - 01697 739 107

ĐTCQ:       0208 3 903 373

Email:        ngocquekinhte@gmail.com

Chuyên viên: ThS. Trần Thị Bích Thủy (công tác KHCN - đề tài cấp ĐHTN, cấp Tỉnh, cấp Nhà nước, cấp Bộ)

ĐTDĐ:      0978 149 080

ĐTCQ:       0208 3 547 990

Email:        thuybpkh@yahoo.com - tranthuy_bpkh@tueba.edu.vn

Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Hương (công tác KHCN - đề tài cấp cơ sở)

ĐTDĐ:      0969 544 798

ĐTCQ:       02083 547 990

Email:        huongche_tn@yahoo.com

Chuyên viên: Phạm Thị Hồng (công tác HTQT)

ĐTDĐ:      0948.104.288

ĐTCQ:       0208.3 647 683

Email:        phamhongtn@gmail.com


BÀI VIẾT LIÊN QUAN