Cơ cấu tổ chức

 01/10/2019  1547

1. Cơ cấu bộ máy tổ chức:

Khoa gồm có ban chủ nhiệm khoa và 3 bộ môn trực thuộc.

Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế

(Nguồn: Khoa Kinh tế)

1.1. Ban Chủ nhiệm Khoa:

Trưởng khoa: TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

Số điện thoại: 0979899037

Email: hoanganhkt@tueba.edu.vn

 Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Nhung  

 Số điện thoại: 0984238716; 0906011676 

Email: nhungnt@tueba.edu.vn   

 Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Tiến Long

  Số điện thoại: 0912485659;   0965451656

Email: nguyentienlong@tueba.edu.vn

1.2. Các bộ môn trực thuộc:

          - Bộ môn Kinh tế học

          - Bộ môn Thông tin & Phân tích kinh tế

          - Bộ môn Kinh tế ngành   

1.3. Đội ngũ Trợ lý Khoa

Họ và tên

Vị trí công tác

Số điện thoại

Email

1. Nguyễn Thị Thùy Dung

Trợ lý KH& Đào tạo

0386683686

dungntt@tueba.edu.vn

2. Nguyến Thị Bích Liên

Trợ lý Giáo vụ

0834866123

ntblien@tueba.edu.vn

3. Nguyễn Như Quỳnh

Trợ lý KT&ĐBCLGD

0942086816

nnquynh@tueba.edu.vn

4. Trịnh Thị Thu Trang

Trợ lý HSSV

0973115925

trinhthithutrang@tueba.edu.vn

1.4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

+ Tổng số CBGV: 53 người,

    ♦ Về cơ cấu tổ chức có:                     ► 07 giảng viên kiêm nhiệm (chiếm 13,21%)

                                                               ► 45 giảng viên chính nhiệm trong khoa (chiếm 84,91%)

                                                               ► 01 cán bộ văn phòng (chiếm 1,75%)

    ♦ Về cơ cấu giới tính:                       ► Nam: 16 người chiếm 30,19%

                                                               ► Nữ: 37 người chiếm 69,81%

    ♦  Về trình độ: Trong 53 CBGV có:    ► 02 người có học hàm Phó giáo sư (chiếm 3,77%)

                                                               ► Có 15 người có học vị tiến sĩ (chiếm 28,30%)

                                                               ► Có 35 người có trình độ thạc sĩ (chiếm 66,04%)

                                                               ► Có 01 cán bộ có trình độ cử nhân, chiếm 1,88% (nhân viên văn phòng khoa)

Ngoài ra:

      -  Có 100% giảng viên ( 52/52) đạt chuẩn giảng viên về ngoại ngữ, tin học và  trình độ chuyên môn (từ thạc sĩ trở lên)

      - Đội ngũ GV là GVC; Tiến sĩ; PGS là: 20 người (37,74%),  nếu tính cả GV đang là NCS là 35 người ( 66,04%)

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng chính của Khoa hiện nay là đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách

3. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

   3.1 Chuyên ngành đào tạo bậc đại học:

                 1. Kinh tế Đầu tư

                 2. Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn

                 3. Kinh tế Y tế

                 4. Kinh tế Phát triển

   3.2 Chuyên ngành đào tạo bậc sau đại học:

   + Trình độ Thạc sỹ

                                 Chuyên ngành: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp

   + Trình độ Tiến sỹ

                                 Chuyên ngành: Tiến sỹ Kinh tế nông nghiệp

4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: nghiên cứu về lĩnh vực khoa học – xã hội – nhân văn.

(Số liệu cập nhật đến tháng 06/2020)

Thùy Dung


BÀI VIẾT LIÊN QUAN