Văn bản KHCN & HTQT

 01/04/2022  2650

KẾ HOẠCH, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

- Kế hoạch phát triển Khoa học Công nghệ 2020-2025

- Kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ giai đoạn 2021-2023

-Chiến lược phát triển KHCN giai đoan 2017-2022

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

 

Quy định quản lý hoạt động Đối ngoại của Trường ĐH Kinh tế và QTKD

Quy định quản lý sáng kiến trong Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Quy định về quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

-Quy định quản lý tài sản trí tuệ của Trường ĐH Kinh tế & QTKD

-Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên

-Quy định về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN của Trường ĐH Kinh tế và QTKD

Văn bản hướng dẫn khoa học công nghệ

- Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, phê duyệt  và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập

Văn bản hướng dẫn NCKH sinh viên

Sổ tay NCKH năm 2021 (Quyết định)

Sổ tay NCKH năm 2019 (Quyết định)

-Sổ tay nghiên cứu khoa học 2022 (Quyết định)

- Hướng dẫn các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

VĂN BẢN CẤP BỘ, NHÀ NƯỚC

- Quy định về hoạt động KHCN trong cơ sở giáo dục đại học

- Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước

BIỂU MẪU

Biểu mẫu đề tài KHCN cấp Cơ sở

Biểu mẫu đề tài NCKH cấp Quốc gia

Biểu mẫu đề tài NCKH cấp Bộ

Biểu mẫu đề tài NCKH cấp ĐHTN

QUY TRÌNH

Trình tự giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hợp tác quốc tế tại ĐHTN

Quy trình quản lý đề tài NCKH của sinh viên

Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu KHCN cấp Cơ sở đặt hàng

Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu KHCN cấp Cơ sở

Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu KHCN cấp Đại học

Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ

- Quy trình rà soát giờ NCKH của giảng viên hàng năm

- Quy trình biên soạn, thẩm định và xuất bản giáo trình

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN