Thông báo đánh giá điểm rèn luyện sinh viên K19 học kỳ I năm học 2022-2023

 27/03/2023  737

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số: 394/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v đánh giá điểm rèn luyện sinh viên K19

học kỳ I năm học 2022-2023

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Thái Nguyên, ngày 24  tháng 3 năm 2023

 

Kính gửi:      - Các Khoa quản lý ngành đào tạo;

- Viện Đào tạo Quốc tế.

 

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy K19 học kỳ I năm học 2022-2023, Nhà trường đề nghị các Khoa quản lý ngành đào tạo và Viện Đào tạo Quốc tế triển khai xét điểm rèn luyện cho sinh viên chính quy K19 trong học kỳ I, năm học 2022 – 2023 (theo Quyết định số 1449/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 14/11/2022 về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh).

Một số kênh thông tin có thể được sử dụng làm căn cứ xét bao gồm:

- Quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế số 292/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 16/3/2023;

- Danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm 2023 (kèm theo công văn);

- Danh sách sinh ở nội trú vi phạm nội quy KTX (kèm theo công văn);

- Điểm hoạt động ngoại khóa của sinh viên trên phần mềm SVnet do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp Trường quản lý, cung cấp;

- Ý thức sinh viên tham gia các hoạt động tại Khoa, Viện và các hoạt động do Nhà trường tổ chức; …

Các Khoa quản lý ngành đào tạo, Viện Đào tạo Quốc tế gửi hồ sơ đánh giá điểm rèn luyện theo đúng mẫu kèm theo bằng bản in và bản điện tử về Phòng Công tác HSSV (Đ/c Nguyễn Thị Thu Thảo. Số ĐT: 0912.465.099; Email: nguyenthaoctsv@tueba.edu.vn).

Thời gian: Trước 16h00 thứ Hai, ngày 3/4/2023.

Nhận được công văn này, trân trọng đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/h);

- Lưu VT, CT-HSSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Tất Thắng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN