Công bố công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 22/03/2022  915

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

Số: 289 /QĐ- ĐHKT&QTKD- KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTG ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc ĐH Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ- ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc ĐH Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐH Thái Nguyên, các đơn vị cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT- BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông báo số 118/ĐHTN-TB ngày 21/01/2022 của Đại học Thái Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kế hoạch- Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán NSNN năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như điều 3;

- BGH (để báo cáo); 

- Website trường;

- Lưu VT, KHTC.                                                                                        

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

 

PGS.TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN