Các Quy trình - Hướng dẫn

 12/05/2020  1226
Stt Ngày ban hành Số văn bản Cấp ban hành Tên văn bản Chi tiết
1 10/02/2017 QT/02/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Quy trình Xem tại đây
Phúc khảo bài thi KTHP
2 10/02/2017 QT/03/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Quy trình Xem tại đây
Sinh phách trên hệ thống quản lý đào tạo IU
3 10/02/2017 QT/04/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Quy trình Xem tại đây
Sinh phách hệ vừa làm vừa học
4 10/02/2017 QT/05/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Quy trình Xem tại đây
Tiếp nhận và quản lý ngân hàng câu hỏi thi/đề thi
5 10/02/2017 QT/06/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Quy trình Xem tại đây
Đánh phách, rọc phách bài thi KTHP
6 25/02/2020 QT/07/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Quy trình Xem tại đây
Biên soan, sao in, đóng gói đề thi
7 10/02/2017 QT/08/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Quy trình Xem tại đây
Nhập điểm thi KTHP
8 10/02/2017 QT/09/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Quy trình Xem tại đây
Giao nhận bài thi KTHP sau khi thi KTHP
9 24/03/2020 QT/10/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Quy trình Xem tại đây
Khiếu nại kết quả học tập của sinh viên
10 05/10/2020 QT/11/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Quy trình Xem tại đây
Giao - Nhận đề thi KTHP
11 05/10/2020 QT/12/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Quy trình Xem tại đây
Coi thi kết thúc học phần
12 26/04/2021 QT/13/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Quy trình Xem tại đây
Chấm bài thi KTHP hệ đào tạo chính quy
13 25/9/2021 QT/14/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường

Quy trình tổ chức thi KTHP hình thức thi vấn đáp

Xem tại đây
14 28/3/2022 QT/18/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường

Quy trình xây dựng-rà soát-NHCH/Đề thi

Xem tại đây

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN