Tổ chức lấy ý kiến của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)
14/01/2019 | 471 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v tổ chức lấy ý kiến của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thái Nguyên, ngày  11 tháng  01 năm 2019

 

Kính gửi:

  • Các Khoa chuyên môn
  • Trung tâm Hợp tác Quốc tế về đào tạo và du học
  • Trung tâm Công nghệ Thông tin và Thư viện

 

         
 

            Thực hiện theo công văn số 51/ĐHTN-CTHSSV ngày 9/1/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức lấy ý kiến của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Nhà Trường đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1.Trung tâm CNTT&TV đăng tải link: http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y-luatgd-sua-doi.aspx lên website của Nhà trường. Sinh viên sẽ nghiên cứu dự thảo và góp ý qua form Góp ý trên hệ thống để gửi trực tiếp về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đề nghị các Khoa chuyên môn/Trung tâm Hợp tác quốc tế về ĐT và DH hướng dẫn sinh viên tập trung góp ý đến các nội dung liên quan đến Người học (Chương V về Nhiệm vụ - quyền hạn của người học, Chính sách đối với Người học; Chương VI về Nhà trường, Gia đình và Xã hội: Chương IX về Khen thưởng và xử lý vi phạm) và các nội dung khác của bản dự thảo Luật Giáo dục (gửi qua email văn phòng Khoa)

3.Các Khoa chuyên môn/Trung tâm Hợp tác quốc tế về ĐT và DH tổng hợp các ý kiến góp ý của sinh viên gửi về Phòng Công tác HSSV theo mẫu (gửi qua email văn phòng Khoa) về địa chỉ email nguyenthaoctsv@tueba.edu.vn trước 16h ngày 15/01/2019.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai.

 

Nơi nhận:     

-  BGH (b/c);

-  Như kính gửi;

-  Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên