THÔNG BÁO V/v tuyển dụng sinh viên thực tập tại công ty TNHH Sr-Tech
05/12/2018 | 315 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:1325/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 04 tháng  12 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng sinh viên thực tập tại công ty TNHH Sr-Tech

Căn cứ công văn số 04082018/CV-SR-TCHC ngày 04 tháng 08 năm 2018 của Giám đốc điều hành công ty TNHH SR-TECH về việc tuyển dụng sinh viên thực tập tại công ty, Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo và cho sinh viên đăng ký đi thực tập tại công ty TNHH SR-TECH với những tiêu chí như sau:

1. Vị trí thực tập:

- Thực tập tại bộ phận kho, chất lượng và sản xuất của xưởng lắp ráp linh kiện điện thoại.

2. Thời gian làm việc:

- Ca ngày: 8h00 - 20h00

- Ca đêm: 20h00 - 8h00. (Thời gian làm việc thực tế là 10,5 tiếng)

3. Chế độ:

- Tiền lương tính theo ca: 192.000VNĐ/ca ngày; 232.000VNĐ/ca đêm.

- Các chế độ khác: Hỗ trợ ăn cơm ca tại công ty; Hỗ trợ đưa đón.

4. Cách đăng ký:

- Địa điểm: Sinh viên đăng ký thực tập trực tiếp tại phòng 106 - TVSV

- Thời gian đăng ký: đến hết ngày 20/12/2018

Các thông tin khác liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên để được biết thêm chi tiết. ĐT: 0208.384.116; 0982.308.882 (đ/c Sơn).

Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các khoa (t/h);

- Đăng website;

- Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GĐ TRUNG TÂM TV & HỖ TRỢ SV

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 Phạm Minh Hoàng