Thông báo V/v thực hiện BHYT năm 2019 cho sinh viên (lần 2)
03/01/2019 | 462 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 04/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v thực hiện BHYT năm 2019 cho sinh viên (lần 2).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  03 tháng  1 năm 2019

Kính gửi:  - Ban Chủ nhiệm các Khoa

                 - Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Du học

                            

Thực hiện Hướng dẫn số 759/HD-ĐHTN-BHXH ngày 09/8/2018 của Đại học Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019; Trường Đại học Kinh tế và QTKD đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Du học, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp triển khai cho sinh viên tham gia BHYT năm 2019 như sau:

Đối tượng tham gia BHYT năm 2019:

Áp dụng đối với tất cả sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn. (Ngoại trừ những sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của luật BHYT; Sinh viên K15 đã tham gia BHYT có thời hạn đến 31/12/2019; Sinh viên đã tham gia BHYT lần 1).

Mức phí BHYT: 

+ Đối với sinh viên K12 mức đóng: 218.925đ/sinh viên/5 tháng (Hai trăm mười tám nghìn chín trăm hai mươi lăm đồng/sinh viên/5 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2019 đến 30/6/2019.

+ Đối với sinh viên K13, K14, K15 mức đóng: 481.635đ/sinh viên/11 tháng (Bốn trăm tám mươi mốt nghìn sáu trăm ba mươi lăm đồng/sinh viên/11 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2019 đến 31/12/2019.

Ban cán sự lớp thu tiền BHYT, lập danh sách (theo mẫu đính kèm) và nộp về phòng 208 - Kế hoạch Tài chính trước 16h00 ngày 21/01/2019. (Đề nghị sinh viên thực hiện đúng thời gian quy định, sau ngày 21/1/2019 sẽ không tiến hành thu bổ sung nữa).

Đối với sinh viên đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác, Ban cán sự lớp thu bản sao thẻ BHYT và nộp về phòng 106 trước ngày 31/01/2019.

Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc đối với sinh viên, đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa đôn đốc sinh viên nghiêm túc thực hiện. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị xử lý theo quy chế HSSV và tự chịu mọi trách nhiệm phát sinh xảy ra.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Như kính gửi (để t/h);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên