Thông báo V/v Khai báo chỗ ở của sinh viên
13/12/2016 | 12251 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 1267  ĐHKT & QTKD - HSSV
V/v: Khai báo chỗ ở của sinh viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 12  tháng 12  năm 2016

 

          Kính gửi:    BCN Khoa Kinh tế

BCN Khoa Kế toán

BCN Khoa Quản trị

BCN Khoa Ngân hàng tài chính

BCN Khoa Quản lý – Luật kinh tế

BCN Khoa Marketing Thương mại và DL

 

     - Căn cứ vào kết luận tại “Hội nghị công tác quản lý HSSV nội trú và ngoại trú” ngày 15 tháng 9 năm 2016. Nhằm đề ra phương hướng cho công tác quản lý HSSV ngoại trú trong thời gian tới.

     - Căn cứ vào kết quả đợt kiểm tra sinh viên ngoại trú đợt 1 năm học 2016-2017

      Sau khi thống kê tổng hợp danh sách SV nội, ngoại trú của các khoa gửi về  và qua thực tế quá trình kiểm tra sinh viên ngoại trú  phòng Công tác - HSSV nhận thấy  một số SV không khai báo hoặc khai báo chỗ ở chưa rõ ràng gây khó khăn cho công tác quản lý và làm chậm tiến độ tổng hợp báo cáo (có danh sách kèm theo).

     Vậy Phòng Công tác - HSSV đề nghị các khoa cần có biện pháp nhắc nhở và đôn đốc  số  sinh viên này khai báo chỗ ở hiện tại (theo đúng mẫu đăng ký) theo lớp gửi cho Quản lý sinh viên của khoa. Gặp Đ/c Thao để tổng hợp danh sách bổ xung báo cáo hạn cuối cùng ngày 10/1/2017. Nếu đến hạn không khai báo Nhà trường xẽ có hình thức kỷ luật xứng đáng.

              Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng tải websife; 
- Lưu VT, CTSV; 
 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KTTRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC -  HSSV
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Tất Thắng