Thông báo V/v cử sinh viên tham gia Triển lãm Giáo dục Đài Loan 2017
15/03/2017 | 281 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 250/ĐHKT&QTKD-HTQT
V/v cử sinh viên tham gia Triển lãm
Giáo dục Đài Loan 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 14 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Các Khoa trong trường

Thực hiện Công văn số 384/ĐHTN-HTQT ngày 13/3/2017 của Đại học Thái Nguyên về việc phối hợp tổ chức Triển lãm Giáo dục Đài Loan 2017, Triển lãm sẽ giới thiệu về giáo dục Đài Loan, các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và việc làm tại Đài Loan, chương trình học bổng đại học và sau đại học với sự tham gia của 28 trường đến từ Đài Loan.

Nhà trường đề nghị mỗi Khoa cử 40 sinh viên, 01 cán bộ quản lý sinh viên tham gia Triển lãm nói trên. (Danh sách gửi về Bộ phận Hợp tác Quốc tế qua địa chỉ e-mail htqt.tueba@gmail.com trước 16h00 ngày 16/3/2017). Ngoài ra, các Khoa có thể triển khai tới các cá nhân khác có quan tâm.

Chương trình cụ thể như sau:

1.      Thời gian: Từ 14h30 đến 17h00 ngày 18/3/2017.
2.      Địa điểm: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Nhà trường đề nghị các Khoa nghiêm túc triển khai.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);
- Các Khoa (để t/h);
- Lưu VT, HTQT;
- Đăng tải Website.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TS. Đỗ Anh Tài