THÔNG BÁO Về việc đăng ký khảo sát các học phần trong học kỳ II năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ đại học chính quy K14
27/11/2018 | 300 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:         /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 26  tháng 11  năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký khảo sát các học phần trong học kỳ II năm học 2018 - 2019

cho sinh viên hệ đại học chính quy K14

Theo khung chương trình đào tạo trong học kỳ II năm học 2018 - 2019, các ngành thuộc K14 (trừ ngành Luật Kinh tế) có các học phần tự chọn. Phòng Đào tạo mở các đường link cho sinh viên thuộc các ngành đăng ký các học phần tự chọn trên website Nhà trường (danh sách các đường link đính kèm). Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký thử, Nhà trường sẽ quyết định các môn tự chọn ấn định thành môn bắt buộc được mở trong học kỳ II năm học 2018 - 2019. Mỗi ngành có số tín chỉ tự chọn khác nhau, kế hoạch cụ thể như sau:

  1.  Thời hạn đăng ký khảo sát: Từ ngày 27/11/2018 đến ngày 30/11/2018.
  2.  Các ngành có môn tự chọn:

2.1 Ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế:

Tối thiểu 02 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở của ngành

2.2 Ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Maketing, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành:

Tối thiểu 02 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở của ngành

Tối thiểu 04 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở của ngành chính

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa chỉ đạo Cố vấn học tập các lớp K14 thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện đăng ký đúng hạn.

 

Lưu ý: - Sinh viên kiểm tra khung chương trình K14 để đăng ký chính xác các môn tự chọn trong kỳ đối với từng  ngành.

- Vì quyền lợi cá nhân, sinh viên phải vào đăng ký các học phần tự chọn đầy đủ để có cơ sở Nhà trường ấn định thành các học phần bắt buộc.

- Đường link đăng ký:

Ngành Tài chính ngân hàng:  https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCbjHbtARmDwHvxzA

Ngành Kinh tế: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCaTlPKIMMSRWd8Ro

Ngành Quản trị Kinh doanh: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCcsB41Qx0XArs7AU

Ngành Kế toán: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCcO6QeiNkSlFltek

Ngành Quản trị Maketing: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCdKaZ3fD-qGc9GQw

Ngành QTDV du lịch & Lữ hành: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCdtVBveIs-T2CQlE

 

Nơi nhận:

- BCN các Khoa;

- Cố vấn học tập các lớp K14;

- Sinh viên K14;

- TTTT-TV;

- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền