QUYẾT ĐỊNH V/v cấp Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ I năm học 2019-2020
08/11/2019 | 1072 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD

Số: 1056/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v cấp Trợ cấp xã hội học cho sinh viên hệ đại học chính quy

Học kỳ I năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Căn cứ quyết định số 136/QĐ - TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

 Căn cứ thông tư Liên tịch số 13/2002/TTLT-BDG&ĐT-BTC ngày 28/3/2002 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Trợ cấp xã hội cho 212 sinh viên hệ đại học chính quy theo quy định của Thủ tướng chính phủ. Cụ thể như sau:

                                                Mức 140.000đ/tháng:  204 sinh viên

                                                Mức 100.000đ/tháng:     08 sinh viên

                  Tổng số tiền TCXH là:                               176.160.000đ

      (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

                                                  (Có danh sách và mức tiền cụ thể kèm theo)

Điều 2.  Thời gian hưởng trợ cấp xã hội được thực hiện trong học kỳ I năm học 2019-2020 (6  tháng).

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các đơn vị chức năng có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

 

Nơi  nhận:                                 

- Như điều 3 (T/h)

- Lưu VT, CTSV

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên