Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày lễ Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019 cho sinh viên hệ ĐHCQ
09/04/2019 | 739 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

Số:    35  /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   8  tháng   4  năm 2019

THÔNG BÁO
V/v Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày lễ Chiến thắng 30/4,
Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019 cho sinh viên hệ ĐHCQ

Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo của Nhà trường, Phòng Đào tạo xin thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên hệ ĐHCQ về việc nghỉ giảng dạy và học tập trong dịp Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày lễ Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019, cụ thể như sau:

Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương giảng viên và sinh viên được nghỉ 1 ngày Chủ nhật (ngày 14/4/2019). Một số lớp học phần thuộc K11, K12 có lịch học vào ngày 14/4/2019 sẽ được nghỉ và học bù vào Thứ 2 (ngày 20/5/2019)

Dịp lễ 30/4/2019 và 01/5/2019, giảng viên và sinh viên được nghỉ 4 ngày (từ ngày 28/4/2019 đến hết ngày 01/5/2019). Giảng viên và sinh viên sẽ dạy và học bù như sau:

+ Đối với các lớp học phần thuộc K13 Ngành Luật Kinh doanh, K14, K15 nghỉ ngày 29/4/2019 sẽ học bù vào Chủ nhật (ngày 12/5/2019)

+ Đối với các lớp học phần ngoài tiến độ thuộc K11 và các học phần 6 tín chỉ thay thế khóa luận thuộc K12 nghỉ ngày 29/4/2019 sẽ học bù vào Chủ nhật (ngày 19/5/2019)

Ghi chú: Số tiết và giảng đường học bù không thay đổi.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCN các khoa (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền