Xét cấp học bổng HESSEN, CHLB Đức năm học 2022-2023

 15/02/2023  1264
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 167 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v xét cấp học bổng HESSEN, CHLB Đức

 năm học 2022-2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 02 năm 2023

 

 Kính gửi:     - Các Khoa chuyên môn;

                   - Viện Đào tạo Quốc tế

 

Căn cứ vào công văn số 375/ĐHTN-CTHSSV ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Đại học Thái Nguyên về việc xét cấp học bổng HESSEN, CHLB Đức năm học 2022-2023. Nhà trường đề nghị các Khoa, Viện Đào tạo Quốc tế tiến hành xét chọn ở cấp Khoa mỗi khoa 01 sinh viên theo tiêu chí như sau:

1. Đối tượng

Là sinh viên hệ đào tạo chính quy tập trung

2. Số lượng và mức học bổng

+ Số lượng: 01 suất

+ Mức học bổng: 18 Euro/1 tháng x 12 tháng = 216 Euro

3. Tiêu chí xét cấp học bổng

+ Kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023 đạt từ 7,5 trở lên (quy đổi sang thang điểm 10);

+ Có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác… (có giấy xác nhận về đối tượng chính sách, về hoàn cảnh gia đình của chính quyền địa phương);

+ Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của bất cứ tổ chức, cá nhân nào khác;

+ Ưu tiên sinh viên có tham gia các hoạt động xã hội như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, an toàn giao thông, phòng chống dịch Covid hoặc các hình thức khác.

4. Hồ sơ xin cấp học bổng (theo mẫu gửi kèm) gồm có:

4.1. Tờ khai thông tin cá nhân xin cấp học bổng: sinh viên tự ghi thật đầy đủ các mục, viết hoa phần họ và tên, dán ảnh 4x6, ký và ghi rõ họ tên. (Lưu ý: cần viết tay vào hồ sơ, ghi đầy đủ cả số điện thoại và email liên hệ).

4.2. Giấy chứng nhận: Sinh viên tự khai và xin xác nhận của Nhà trường về:

a. Kết quả trung bình chung học tập học kỳ I năm học 2022 - 2023 (điền tên các môn học, điểm thi và điểm trung bình trung học tập của học kỳ);

b. Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của các tổ chức, cá nhân khác (đánh dấu vào ô chọn);

c. Hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số (gạch chân các phần tương ứng với bản thân);

d. Đã tham gia các hoạt động xã hội (nếu có, kể tên các hoạt động đó và thời gian tham gia).

Lưu ý: Tất cả các loại giấy tờ trên sinh viên phải để vào trong túi hồ sơ, bên ngoài ghi rõ “HỌC BỔNG HESSEN, NĂM HỌC 2022-2023).

5. Tổ chức thực hiện

Các Khoa hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ và gửi kết quả xét chọn ở cấp Khoa về Phòng Công tác HSSV (theo mẫu) kèm theo hồ sơ châm nhất ngày 17/02/2023. Hết thời hạn trên, đơn vị nào không nộp thì coi như đơn vị đó không tham gia học bổng này.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBCHT

Hộ khẩu

Hoàn cảnh gia đình/ đối tượng

ĐT liên hệ

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên cơ sở xét chọn cấp Khoa, Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn đảm bảo công bằng, công khai và dân chủ để lựa chọn ra 01 sinh viên đạt đủ các tiêu chí xét cấp học bổng. Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức trao học bổng Nhà trường sẽ thông báo về Khoa sau khi nhận được thông tin từ Quỹ học bổng.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như trên ;                                                         

- Lưu VT, CTSV.         

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Tất Thắng 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN