Xây dựng kế hoạch và dự toán Ngân sách Nhà nước chi tiết năm 2023

 11/11/2022  486

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1294/ĐHKT& QTKD- KHTC

V/v xây dựng kế hoạch và dự toán

Ngân sách Nhà nước chi tiết năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2022

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Công văn số 2154/ĐHTN-KHTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Trưởng ban Kế hoạch Tài chính Đại học Thái Nguyên về việc hoàn thiện bản kế hoạch và dự toán NSNN năm 2023 và báo cáo công tác quản lý tài chính;

Nhà trường đề nghị các đơn vị trong trường xây dựng dự toán NSNN năm 2023 trên cơ sở biểu mẫu đính kèm để Phòng Kế hoạch- Tài chính làm căn cứ tổng hợp và báo cáo Đại học Thái Nguyên.

Các đơn vị nộp bản in và bản điện tử về phòng Kế hoạch - Tài chính (đồng chí Quỳnh, địa chỉ mail: khtc@tueba.edu.vn) trước 17h00 ngày 19/11/2022 (Bản điện tử biểu mẫu báo cáo có thể được lấy tại địa chỉ www.tueba.edu.vn).

Đây là một hoạt động rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của Nhà trường năm 2023. Nhà trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Phòng KH- TC.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Quang Huy

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN