Xây dựng kế hoạch và dự toán Ngân sách Nhà nước chi tiết năm 2022

 10/12/2021  913

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1256/ĐHKT& QTKD- KHTC

V/v xây dựng kế hoạch và dự toán

Ngân sách Nhà nước chi tiết năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 12 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

 

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

- Căn cứ vào nguồn thu- chi và tình hình hoạt động thực tế của Nhà trường và các đơn vị trong Trường.

Nhà trường đề nghị các đơn vị trong trường xây dựng dự toán NSNN năm 2022 trên cơ sở các biểu mẫu đính kèm để Phòng Kế hoạch- Tài chính làm căn cứ tổng hợp và báo cáo Đại học Thái Nguyên. (Có Bảng phân công nhiệm vụ kèm theo).

Các đơn vị nộp bản in và file điện tử về phòng Kế hoạch - Tài chính (đồng chí Hằng, địa chỉ mail: khtc@tueba.edu.vn) trước 17h00 ngày 17/12/2021 (File điện tử các biểu mẫu báo cáo).

Đây là một hoạt động rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của Nhà trường năm 2022. Nhà trường đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian trên./.

Nơi nhận:

Như trên;

- Lưu: VT, Phòng KH- TC.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN