Xây dựng kế hoạch công tác của Nhà trường năm học 2021-2022

 28/04/2021  92

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

SSố: 373/ĐHKT&QTKD-KHTC

V/v xây dựng kế hoạch công tác của Nhà trường năm học 2021-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  27 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

 

Căn cứ kế hoạch công tác tháng 4 năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong Trường thực hiện xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021

Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 (ước thực hiện đến hết tháng 7/2021), các đơn vị đánh giá việc thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 đã được Hiệu trưởng phê duyệt tại Quyết định số 727/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 25/8/2020.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022

Các đơn vị căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 và các công việc dự kiến thực hiện trong năm học 2021-2022 để xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 cho đơn vị mình (Theo biểu mẫu đính kèm).

Các đơn vị nộp bản in và bản điện tử về phòng Kế hoạch - Tài chính (cho đồng chí Nguyễn Văn Huy theo địa chỉ e-mail: nguyenvanhuykhtc@tueba.edu.vn trước ngày 18/5/2021.

Đây là hoạt động rất quan trọng của Nhà trường trong năm học 2021-2022. Nhà trường đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị (để T/h);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, phòng KH-TC.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN