Về việc thanh quyết toán thu, chi năm 2021

 01/10/2021  1058

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 965/TB- ĐHKT&QTKD-KHTC          Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thanh quyết toán thu, chi năm 2021

 

- Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 107/2017/TT- BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp;

- Căn cứ Thông tư 62/2020/TT- BTC ngày 22/06/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

Để công tác thanh quyết toán tài chính năm 2021 được kịp thời, đầy đủ và đúng niên độ kế toán, Nhà trường thông báo để các đơn vị, cá nhân trong toàn trường thực hiện như sau:

1. Mọi hoạt động thu, chi phải được phản ánh qua hệ thống sổ sách của Nhà trường, có đầy đủ chứng từ thanh quyết toán tại phòng Kế hoạch-Tài chính.

2. Đối với các khoản công nợ: Các đơn vị, cá nhân có số dư tạm ứng từ 01/01/2021 đến 30/9/2021 phải nộp chứng từ thanh toán tạm ứng trước ngày 13/11/2021. Các đơn vị, cá nhân tạm ứng kinh phí sau ngày 30/9/2021 phải thanh toán tạm ứng trước ngày 18/12/2021. Kết thúc năm tài chính, các đơn vị, cá nhân phải đối chiếu công nợ với kế toán thanh toán. Các cá nhân tạm ứng sử dụng không hết kinh phí hoặc quá thời hạn thanh toán phải nộp lại kinh phí cho Nhà trường (nếu không Nhà trường sẽ khấu trừ vào lương và các khoản thu nhập khác).

3. Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học: Đề nghị các chủ nhiệm đề tài thực hiện theo thuyết minh và dự toán được phê duyệt.  

Hồ sơ thanh, quyết toán đối với các khoản chi trả tiền công, thù lao cho chủ nhiệm đề tài, các khoản chi có tính chất tiền công bao gồm: Hợp đồng thuê khoán chuyên môn, Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, Giấy biên nhận tiền (hoặc bảng kê nhận tiền) có chữ ký của người nhận tiền, xác nhận của chủ nhiệm đề tài, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị.

Hồ sơ thanh, quyết toán đối với các khoản chi hội đồng nghiệm thu, hội thảo khoa học bao gồm: Bảng kê chi tiền cho người tham gia theo Quyết định có chữ ký của người nhận tiền, Hoá đơn tài chính, Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản hội thảo khoa học.

Hồ sơ thanh, quyết toán đối với các khoản chi mua sắm, in ấn tài liệu bao gồm: 3 Báo giá, Hoá đơn tài chính, Bảng kê nhận hàng hoá, Hợp đồng kinh tế, Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, Biểu 08a kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP (nếu có), …

Các chủ nhiệm đề tài nộp đầy đủ các chứng từ thanh toán về Phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 11/12/2021 để Nhà trường quyết toán kinh phí với Kho bạc Nhà nước. Nếu quá thời hạn thanh toán, kinh phí cấp cho đề tài sẽ hoàn trả lại Ngân sách Nhà nước.

4. Đối với các công việc, hoạt động đã thực hiện và phát sinh kinh phí trong năm 2021 như: công tác phí, sửa chữa, mua sắm nhỏ, chi giảng dạy, chi vượt giờ giảng, văn phòng phẩm, v.v ... các đơn vị và cá nhân cần nộp chứng từ quyết toán cho Phòng Kế hoạch - Tài chính để Nhà trường cân đối chi trả, quyết toán trong năm 2021. Phòng Kế hoạch- Tài chính nhận chứng từ thanh toán năm 2021 đến hết ngày 24/12/2021. Nếu quá thời hạn thanh toán trên, Nhà trường sẽ không quyết toán các khoản kinh phí đó và các đơn vị, cá nhân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

5. Đối với các khoản thu: Tất cả các khoản thu (thu học phí, kinh phí xét tuyển, kinh phí tốt nghiệp, kinh phí tổ chức thi và ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, học phí học bổ sung kiến thức, lệ phí ký túc xá, BHYT, khám sức khoẻ, tiền điện, nước và điện thoại vượt định mức, v.v ...) phải được thu tập trung tại Phòng Kế hoạch - Tài chính. Các đơn vị, cá nhân trong trường nếu đã thu các khoản thu trên thì phải nộp đầy đủ về Phòng Kế hoạch - Tài chính và chấm dứt tình trạng tự thu.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân trong trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

  • BGH (để báo cáo);
  • Các đơn vị trong trường (để thực hiện);
  • Đăng tải Website;
  • Lưu VT, Phòng KH- TC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

  PGS.TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN