Văn bản Đào tạo

 25/10/2021  3401

Các văn bản liên quan đến đào tạo trình độ đại học

- Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

- Quyết định số 1323/QĐ-ĐHTN ngày 28/7/2021 về việc Ban hành Quy định về đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của ĐHTN

- Công văn số 262/ĐHTN-ĐT ngày 01/3/2021 về việc đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT chuẩn chương trình đào tạo giáo dục đại học

Các văn bản liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ

Quyết định 1131/QĐ-ĐHTN ngày 30/7/2014 về việc ban hành quy định đào tạo thạc sĩ

Quyết định 2397/QĐ-ĐHTN ngày 26/8/2014 về việc ban hành quy định công tác quản lý đào tạo sau đại học

Các văn bản liên quan đến đào tạo trình độ tiến sĩ

Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 về việc  quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Quyết định 1181/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 23/11/2016 về việc ban hành quy định về phản biện độc lập luận án tiến sĩ

Quyết định 350/QĐ-ĐHTN ngày 26/4/2012 về việc ban hành quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

Quyết định 1893/QĐ-ĐHTN ngày 25/10/2021 về việc ban hành quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

Quy trình đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ


BÀI VIẾT LIÊN QUAN