Văn bản Công tác - HSSV

 05/05/2022  4340

Quy chế Công tác sinh viên Đào tạo theo hình thức chính quy

Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

Quy định công tác tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Quyết định v/v ban hành quy định về khung xử lý kỷ luật học viên hệ vừa làm vừa học

Quyết định số  1183/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTHS ngày 19/9/2022 ban hành quy định quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ

Quyết định số 1449/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTHS ngày 14/11/2022 v/v ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quy định công tác Cố vấn học tập đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Quy định đính kèm)

Quy định quản lý học viên đào tạo hình thức VLVH trình độ đại học

Quyết định 813 ngày 6/9/2019 Về việc ban hành “Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa của người học” tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Quyết định 755 ngày 8/8/2018 Ban hành “Quy định công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến thông tin cho người học"

Quyết định 1385 /QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 30/12/2016 Sửa đổi một số nội dung khung xử lý kỷ luật sinh viên hệ chính quy (Quy định kèm theo)

Quyết định và quy định khung xử lý kỷ luật cho sv chính quy số 881/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 6/9/2016

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy số 165/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/02/2016

Quy định công tác sinh viên năm 2016 theo quyết định số 1127/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 9/11/2016

Ban hành Quy định về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến quản lý sinh viên các hệ đào tạo

Ban hành Quy định xét cấp Học bổng KKHT, Học bổng tài trợ cho SV đại học hệ chính quy theo quyết định sô 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/4/2014

Quy định về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến quản lý sinh viên các hệ đào tạo

Quy định cấp và sử dụng thẻ cho sinh viên

Tiếp nhận và quản lý  sinh viên

Quy định về khung xử lý kỷ luật học viên vừa làm vừa học


BÀI VIẾT LIÊN QUAN