V/v đối chiếu và cung cấp số tài khoản phục vụ chi trả hỗ trợ kinh phí xét nghiệm PCR

 29/11/2021  1073

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

 

Số: 1209/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày  29 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO
V/v đối chiếu và cung cấp số tài khoản phục vụ chi trả

hỗ trợ  kinh phí xét nghiệm PCR

 

 

Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 26/11/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc hỗ trợ kinh phí xét nghiệm PCR cho sinh viên hệ chính quy năm học 2021-2022.

Để phục vụ công tác chi hỗ trợ khoản kinh phí trên bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của sinh viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính đề nghị sinh viên (Có danh sách kèm theo):

- Kiểm tra, đối chiếu số tài khoản theo danh sách đính kèm. Trường hợp chưa có số tài khoản thì gửi bổ sung số tài khoản của sinh viên tại ngân hàng Agribank trước ngày 03/12/2021.

- Sinh viên cung cấp số tài khoản theo 2 cách:

+ Cách 1: Nhắn tin “Họ và tên, Mã sinh viên, Khóa Lớp, Số TK ngân hàng, chi nhánh ngân hàng” gửi vào số điện thoại 0915995662.

+ Cách 2: Soạn email với nội dung “Họ và tên, Mã sinh viên, Khóa Lớp, Số TK ngân hàng, chi nhánh ngân hàng” gửi vào email: nguyenvanhuykhtc@tueba.edu.vn

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc xin liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính, số ĐT:  0915 995 662 (Thầy Nguyễn Văn Huy) trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- Phòng HC-TC  (đăng QLVB

gửi các Khoa, Viện Đào tạo Quốc tế);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH - TC

    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                        

                                   

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN