V/v chi trả chế độ cho sinh viên học kỳ I năm học 2021-2022

 03/12/2021  1564

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số:  1233/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO
V/v chi trả chế độ cho sinh viên học kỳ I năm học 2021-2022

 

Căn cứ Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh ngày 11 tháng 11 năm 2021 về việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; trợ cấp xã hội; cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2021-2022.

Nhà trường dự kiến chi trả các chế độ trên trong tháng 12/2021 theo hình thức chuyển khoản. Vì vậy, Phòng Kế hoạch - Tài chính đề nghị sinh viên (Có danh sách kèm theo) một số nội dung như sau:

- Kiểm tra, đối chiếu số tài khoản đã lập danh sách và số tiền được hưởng;

- Nộp bổ sung học phí còn nợ (nếu có). Sinh viên không được bù trừ chế độ trợ cấp với số học phí còn nợ vì đây là hai nội dung khác nhau.

- Cung cấp số tài khoản tại ngân hàng Agribank cho Phòng KH-TC đối với sinh viên chưa có số tài khoản trong danh sách đính kèm theo 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Nhắn tin “Họ và tên, Mã sinh viên, Khóa Lớp, Số TK ngân hàng, chi nhánh ngân hàng” gửi vào số điện thoại 0915995662.

+ Cách 2: Soạn email với nội dung “Họ và tên, Mã sinh viên, Khóa Lớp, Số TK ngân hàng, chi nhánh ngân hàng” gửi vào email: nguyenvanhuykhtc@tueba.edu.vn

Thời gian đối chiếu và bổ sung đến hết ngày 08/12/2021. Quá hạn trên sinh viên tự chịu trách nhiệm trước Nhà trường.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc xin liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính, số ĐT: 0915.995.662 (thầy Nguyễn Văn Huy) trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- Phòng HC-TC  (đăng QLVB

gửi các Khoa, Viện Đào tạo Quốc tế);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH - TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                        

                                   

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN