Trước thềm Đại hội Đảng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

 29/05/2020  1257

Xác định công tác Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những nhiệm vụ quan trọng, BCH Đảng ủy Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ trường đang được tiến hành những bước cuối cùng, sẵn sàng cho tổ chức Đại hội.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Dân tộc Việt Nam (1946-1954) kết thúc thắng lợi, Miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Dân tộc ta bước vào thời kỳ mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên Miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Do nhu cầu phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước đã rất chú trọng xây dựng và phát triển lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý. Nhận thấy mục tiêu, nhiệm vụ, quy mô của Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh phù hợp với thực tiễn đòi hỏi của xã hội, ngày 02/8/2004 Chính phủ đã ra Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh và Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và QTKD ra đời.

Từ đây, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và QTKD gánh vác sứ mạng vẻ vang là lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường: “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhất là ở khu vực Miền núi và Trung du Bắc bộ”.  

Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Trường Đại học KT&QTKD

Trải qua 3 kỳ đại hội, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường khóa IV, các chi bộ trực thuộc đã lần lượt tiến hành đại hội.

 

Đại hội lần thứ III Đảng bộ Trường Đại học KT&QTKD

Hiện nay, Đảng bộ Trường có 18 chi bộ trực thuộc, với tổng số 330 đảng viên, trong đó 225 đảng viên là công chức, viên chức và người lao động, số còn lại là sinh viên. Đại hội các chi bộ có nhiệm vụ thảo luận và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 và báo cáo kiểm điểm của ban chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính – Tổ chức

Đại hội Chi bộ Phòng Công tác HSSV

Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế

 

Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính

Đại hội các chi bộ còn có nhiệm vụ thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khóa III trình đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025; bầu ra ban chấp hành chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025. Việc tổ chức đại hội chi bộ đều diễn ra trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo bầu không khí cởi mở, tin tưởng lẫn nhau để đạt được sự thống nhất cao trong đại hội.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học KT&QTKD lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thực hiện nhiệm vụ tổng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học KT&QTKD lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 – 2025), toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên Nhà trường nêu cao tinh thần “ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ, TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI KỲ MỚI, ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC”.

Theo kế hoạch, đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh sẽ diễn ra phiên thứ nhất vào ngày 3/6/2020 và phiên thứ hai vào ngày 4/6/2020.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN