Triển khai thu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 các lớp hệ chính quy K18 qua ứng dụng Viettel Money

 24/03/2022  1876

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

Số:  267   /TB - ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  24  tháng  03 năm 2022   

THÔNG BÁO

V/v triển khai thu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 các lớp hệ chính quy K18

qua ứng dụng Viettel Money

 

Căn cứ Hợp đồng cung cấp ứng dụng dịch vụ số: 001/VDS/VTPAY/TNN-ĐHKT&QTKDTN/2021 giữa Viettel Thái Nguyên - CN Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

Nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên K18 trong việc thu, nộp học phí, Nhà trường thông báo triển khai hình thức thu học phí online qua ứng dụng Viettel Money. Nội dung triển khai cụ thể như sau:

1.Thời gian thu học phí: Từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 15/4/2022

2.Hình thức thanh toán:

- Cách 1: Sinh viên thanh toán qua app Viettel Money. Tải, cài đặt app Viettel Money ----> thực hiện thanh toán học phí (có hướng dẫn kèm theo).

- Cách 2: Sinh viên nộp học phí tại các điểm giao dịch, cửa hàng Viettel.

3.Quy định về mở tài khoản Viettel Money:

Để hoàn tất các thủ tục mở tài khoản Viettel Money, Nhà trường phối hợp với đơn vị Viettel thực hiện mở tài khoản cho sinh viên chính quy K18 tại trường cụ thể như sau:

Điều kiện mở tài khoản Viettel Money

-Có số điện thoại di động (không giới hạn nhà mạng).

-Giấy tờ tùy thân: CMTND hoặc CCCD bản Photo copy (không cần công chứng).

Chính sách đối với Tài khoản Viettel Money cho sinh viên:

-Miễn phí mở tài khoản, miễn phí duy trì tài khoản,  miễn phí tin nhắn biến động số dư

-Tài khoản Viettel Money không yêu cầu số dư tối thiểu

-Miễn phí nộp học phí

-Miễn phí chuyển khoản, thanh toán dịch vụ 100 triệu đồng/tháng hoặc 30 giao dịch/ tháng .              

-Miễn phí rút tiền tại tất cả các cây ATM của các ngân hàng, miễn phí rút tiền mặt 10tr đồng/tháng tại các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.

4. Trách nhiệm của các Phòng, Khoa chuyên môn:

- Phòng Công tác HSSV: Phối hợp với Viettel Thái Nguyên tổ chức hướng dẫn sinh viên thủ tục định danh tài khản Viettel Money. Gửi tin nhắn thông báo tới sinh viên thông qua hệ thống tin nhắn của Nhà trường.

- Phòng Đào tạo: Xác định tổng số tín chỉ đăng kí học tập trên hệ thống IU của sinh viên trước ngày 28/3/2022.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu danh sách, tổng số học phí phải thu, đã thu.

- Các Khoa chuyên môn: Chỉ đạo các cố vấn học tập triển khai, đôn đốc tới toàn bộ sinh viên K18 để thực hiện đúng tiến độ.

 5. Đầu mối liên hệ:

 - Viettel Thái Nguyên: về đăng ký tài khoản Viettel Money hoặc cần hỗ trợ liên hệ: Ms Yến số điện thoại: 0984920666 và Ms Thủy:  0983803869

- Trường Đại học Kinh tế & QTKD: Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh số điện thoại: 0911.342.088

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Phòng Đào tạo ;

- Phòng CT-HSSV ;

- BCN các Khoa (t/b tới SV K18)

- Cố vấn học tập;

- Đăng tải website;

- Lưu: VT, KHTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH-TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN