Triển khai một số nội dung về trật tự ATGT cho sinh viên trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2022

 31/08/2022  588

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số: 938/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v triển khai một số nội dung về trật tự ATGT cho sinh viên trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31  tháng 8 năm 2022

 

   

                                         Kính gửi:   - Các Khoa chuyên môn

                                                           -Viện Đào tạo quốc tế

 

Thực hiện công văn số 4023/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và “Tháng cao điểm ATGT cho HSSV đến trường”, Nhà trường triển khai tới các đơn vị một số nội dung cần lưu ý trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022, cụ thể như sau:

- Sinh viên tuyệt đối không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ.

- Đối với sinh viên, khi tham gia giao bằng phương tiện xe máy, xe điện bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không chở quá số người quy định.

- Chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc, những cung đường miền núi có nguy cơ xảy ra tai nạn...

- Sinh viên vi phạm giao thông sẽ chịu các hình thức kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Đề nghị các Khoa chuyên môn, Viện Đào tạo quốc tế thông báo và triển khai tới sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,CTHSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN