Trao học bổng cho sinh viên hệ chính quy xét tuyển thẳng năm 2021

 02/12/2021  1173
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1136/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v trao học bổng cho sinh viên hệ chính quy xét tuyển thẳng năm 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02 tháng 08 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐTNCXH ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2020;

Căn cứ Quyết định 688/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐTNCXH ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 diện xét tuyển thẳng đối với thí sinh có kết quả học tập 3 năm THPT đạt học lực giỏi.

Căn cứ Quyết định 1097/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc thành lập các lớp khóa K18 tuyển sinh năm 2021.

Căn cứ Quyết định 1114/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc thành lập lớp khóa K18 – Chất lượng cao tuyển sinh năm 2021.

Theo đề nghị của Phòng Công tác HSSV.

         

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Trao học bổng cho 83 sinh viên hệ chính quy xét tuyển thẳng năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, mỗi suất học bổng trị giá 5.000.000đ.

 Tổng số tiền học bổng là: 415.000.000đ  (Bốn trăm mười lăm triệu đồng chẵn)

 (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Số tiền học bổng được trích từ nguồn thu học phí của trường.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Công tác HSSV, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi  nhận:                                                    

- Như điều 3 (T/h)                                                  

- Lưu VT, CTSV

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN