Trang thông tin luận án tiến sĩ NCS Lê Thanh Tùng

 01/07/2021  298

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Phát triển bền vững du lịch tỉnh Bắc Ninh

Ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 9340410

Họ và tên NCS:Lê Thanh Tùng

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Phương Hoa

                                                     TS. Đàm Thanh Thủy

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

 - Những đóng góp về mặt lý luận và học thuật

   - Luận án đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và đã đưa ra một số khái niệm theo chủ kiến về phát triển bền vững du lịch; những bài học kinh nghiệm để áp dụng vào nghiên cứu du lịch ở tỉnh Bắc Ninh;  lựa chọn sáng tạo các phương pháp nghiên cứu, trong đó có phương pháp nghiên cứu phát triển, mặt khác có phương pháp phản diện lànghiên cứu các yếu tố làm cản trở sự phát triển. 

- Những đóng góp về mặt thực tiễn

 Về thực trạng phát triển bền vững du lịch tỉnh Bắc Ninh: luận án đã đánh giá, phân tíchvấn đề toàn diện ở nhiều mặt, nhiều khía cạnh để tạo bức tranh toàn cảnh về phát triển bền vững du lịch tỉnh Bắc Ninh mà từ trước đến nay chưa có nghiên cứu nào đánh giá đầy đủ như vậy.

 Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững du lịch tỉnh Bắc Ninh: luận án đã phân tích 8 tiêu chí với 35 biến đo lường cho từng vùng, thể hiện chi tiết các khía cạnh ảnh hưởng, tác động đến phát triển bền vững du lịch tỉnh Bắc Ninh mà từ trước tới nay chưa có nghiên cứu nào phân tích chi tiết như vậy.

 Về giải pháp: luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp cho tổng thể, cho từng vùng có tính khoa học và tính khả thi nhằm phát triển bền vững du lịch tỉnh Bắc Ninh, trong đó đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng và cuộc cách mạng công nghẹ 4.0 cũng là những vấn đề chưa có kết luận đầy đủ của nghiên cứu nào trước đây.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Kết quả nghiên cứu ở chương 1, chương 2, chương 3 của Luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ giảng dạy, nhà khoa học, viện nghiên cứu và sinh viên thuộc chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Kết quả nghiên cứu ở chương 4, chương 5 của Luận án có thể được sử dụng làm căn cứ quan trọng cho cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan đưa ra những giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội nói chung, phát triển bền vững du lịch nói riêng ở tỉnh Bắc Ninh. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng cho các doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Nội dung đánh giá,phân tích trong luận án tập trung vào phát triển bền vững du lịch tỉnh Bắc Ninh.Tuy có sự liên quan đến phát triển kinh tế xã hội đối với các ngành khác, nhưng luận án không đi sâu nghiên cứu đánh giá thực trạng các ngành khác như công nghiệp, xây dựng, nông lâm thủ sản… Đây sẽ là nội dung gợi mở cho các hướng nghiên cứu tiếp theo, để nghiên cứu phát triển bền vững toàn diện kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

PHD THESIS INFORMATION PAGE

Thesis title:  Tourism sustainable development in Bac Ninh province

Major: Economic Management

Code: 9340410

Full name of PhD student:   Le Thanh Tung

Scientific instructor:               Assoc. Prof. Dang Phuong Hoa Ph.D

                                                Dam Thanh Thuy Ph.D

Training institution: University of Economics and Business Administration – Thai Nguyen University.

NEW RESULTS OF THE THESIS

 - Theoretical and academic contributions

- The dissertation systematized a number of theoretical issues and introduced a number of main concepts relating to tourism sustainable development; The dissertation also studied specific lessons and applied these to study the tourism development in Bac Ninh province; This further creatively used research methodologies, including development research and antagonistic methods to analyze the factors that support or obstruct the tourism development.

- Practical contributions

The dissertation not only comprehensively assessed Bac Ninh’s tourism sustainable development progress but also analyzed the factors affecting the this province’s sustainable tourism development based on 8 criteria with 35 measurement variables for each region in Bac Ninh. The estimated results showed an overall picture of tourism development progress in Bac Ninh province and expressed detail aspects affecting the sustainable tourism development in Bac Ninh province that no previous researches have studied in this field.

The dissertation further proposed a number of solutions for tourism sustainable development in Bac Ninh province from provincial level to region level in the context that Vietnam has wildly integrated into the international economic and the fourth industrial.

APPLICABILITY IN PRACTICE

The results expressed in chapter 1, chapter 2 and chapter 3 of the dissertation should be considered as the references for the lecturers, researchers and students of in the field of Economic Management.

The estimated results expressed in chapter 4 and chapter 5 of the dissertation can be used as an important fundamental document for state management agencies and the relevant organizations to suggest suitable solutions for socio-economic development in general, and tourism sustainable development in Bac Ninh province in particular. The research results can be also applied to enterprises, organizations and tourism business agencies in Bac Ninh province.

ISSUES TO BE FURTHER STUDIED

This dissertation focused on the tourism sustainable development progress in Bac Ninh province. However, it still has limitations that did not deeply estimate the relationship between tourism developments with specific industries such as construction and agro-forestry-fishery products... Further studies may focus on analyzing these relationships to find out other suggestions for comprehensively sustainable socio-economic development of Bac Ninh province.

NHẤN VÀO ĐỂ TẢI CÁC FILE ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN