Trang thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Thu Trang

 20/07/2021  301

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của Doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế

Mã số: 9.34.04.10

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Thu Trang

Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Đình Long và TS. Phạm Thị Ngọc Vân

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Thứ nhất, Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư (QĐĐT) của doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN). Từ cách tiếp cận trên góc độ quản lý nhà nước đối với đầu tư của DNNNN, các yếu tố ảnh hưởng đến QĐĐT của DNNNN bao gồm 2 nhóm: yếu tố bên ngoài DN (cơ sở hạ tầng, thị trường, chi phí, chính sách ưu đãi, nguồn nhân lực, chất lượng thể chế quản trị địa phương, truyền thông) và yếu tố bên trong DN (đặc điểm chung của DN và đặc điểm của chủ DN).

Thứ hai, Luận án là nghiên cứu đầu tiên, nghiên cứu 2 nhóm yếu tố bên ngoài DN và bên trong DN đến QĐĐT của DNNNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với việc sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính với phương pháp định lượng, luận án sử dụng 2 mô hình nghiên cứu kiểm định riêng biệt sự ảnh hưởng của các yếu tố đến QĐĐT của DNNNN với 2 đối tượng nghiên cứu là DNNNN đang đầu tư và DNNNN đang có ý định đầu tư nhưng chưa đầu tư vào tỉnh.

Thứ ba, Luận án phân tích được thực trạng DNNNN, đầu tư của DNNNN. Phân tích thực trạng và sự ảnh hưởng của các yếu tố đến QĐĐT của DNNNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Luận án sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến QĐĐT của DNNNN đang đầu tư trên địa bàn tỉnh và mô hình  hồi quy phi tuyến Binary Logistic để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến QĐĐT của DNNNN đang có ý định đầu tư nhưng chưa đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; chỉ ra các yếu tố có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến QĐĐT của DNNNN.

Thứ tư, Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở khoa học giúp chính quyền địa phương nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng có cái nhìn cụ thể, toàn diện và có căn cứ để đề xuất, triển khai những giải pháp nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư của DNNNN

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Kết quả nghiên cứu ở chương 1, chương 2, chương 3 của luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ giảng dạy, nhà khoa học, viện nghiên cứu và sinh viên thuộc chuyên ngành Kinh tế nói chung và Quản lý kinh tế nói riêng.

Kết quả nghiên cứu ở chương 4, chương 5 của luận án là tài liệu tham khảo tốt phục vụ cho các nhà quản lý, các Sở, Ban, Ngành trong và ngoài tỉnh. Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở khoa học giúp chính quyền địa phương nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng có cái nhìn cụ thể, toàn diện và có căn cứ để đề xuất, triển khai những giải pháp nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư của DNNNN

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án chỉ khảo sát các DNNNN hiện đang đầu tư và các DNNNN có đang có ý định đầu tư nhưng chưa đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên; nếu khảo sát thêm đối tượng là DNNNN đã đầu tư nhưng hiện không còn hoạt động tại Tỉnh thì việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến QĐĐT và đề xuất các giải pháp thúc đẩy đầu tư sẽ đầy đủ và toàn diện hơn. Luận án chỉ đưa vào mô hình nghiên cứu hồi quy tuyến tính đa biến và mô hình phi tuyến Binary Logistic để kiểm định sự ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến QĐĐT của DN. Các biến thuộc yếu tố bên trong sẽ là những biến kiểm soát và mục đích để kiểm định sự khác biệt trong QĐĐT. Do đó, chưa phân tích và chứng minh tổng hợp tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến QĐĐT của DNNNN, tác giả kỳ vọng hạn chế này sẽ được khắc phục ở nghiên cứu tiếp theo.

 

 

 

DISERTATION INFORMATION PAGE

Doctoral disertation title: Factors influencing investment decisions of non-state owned enterprises in Thai Nguyen province.

Discipline: Economic Management

Code: 9.34.04.10

Full name of the PhD student: Nguyen Thi Thu Trang

Scientific instructor(s): Dr. Do Dinh Long and Dr. Pham Thi Ngoc Van

Training institute: Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

NEW FINDINGS OF THE DISERTATION

Firstly, the findings of the disertation contribute to systematizing and clarifying the theoretical and practical bases of the factors affecting the investment decisions of non-state-owned enterprises (NOEs). Approaching from the perspective of state management for NOE investment, the factors affecting such investment decision include 2 groups: external factors (infrastructure, market, expenses, preferential policies, human resources, quality of local governance institutions, communication etc.) and internal factors (common characteristics of enterprises and characteristics of business owners).

Secondly, the disertation is the first study looking into both external and internal factors affecting NOEs’ decisions to invest in Thai Nguyen province. Using a combination of qualitative and quantitative research methods, the disertation utilized 2  models to separately verify the influence of each factor on NOE’s investment decision on 2 research subjects, namely NOEs which have invested and NOEs which intend to invest but have not yet invested in the province.

Thirdly, the disertation analyzed the current state of NOEs, their investment, and factors affecting their decisions to invest in Thai Nguyen. A linear regression model was used to evaluate the influence of factors affecting investment decisions of NOEs who are current investors of the province; and a Binary Logistic nonlinear regression model was used to evaluate the influence of these factors on NOEs who are intending to invest in Thai Nguyen but have not yet invested. Then, the disertation indicated the achievements, limitations and causes of limitations; as well as the factors that have positive or negative influences on the NOE's investment decision.

Fourthly, the research findings are the scientific basis to help local authorities in general and those in Thai Nguyen province in particular have a specific and comprehensive background to propose and implement solutions to encouraging NOEs’ investment.

APPLICABILITY IN PRACTICE 

Research results mentioned in chapter 1, chapter 2, and chapter 3 herein is a helpful reference for academic lecturers, scientists, institutions and students in Economics in general and Economic management in particular.

Research results mentioned in chapter 4 and chapter 5 herein are a useful reference source for management authorities of Thai Nguyen and other provinces. They are the scientific basis to help local authorities in general and Thai Nguyen province in particular have a comprehensive view to propose and implement solutions to promoting investment from NOEs.

SOME ISSUES FOR FURTHER RESEARCH

The disertation has just surveyed NOEs investing and NOEs intending to invest in Thai Nguyen; if NOEs which invested but are no longer in operation are included, the evaluation of factors affecting their investment decisiosns and encouragement suggestions will be more sufficient and comprehensive. The disertation only includes multivariable linear regression research model and Binary Logistic nonlinear model to test the influence of external factors on NOEs’ investment decisions. The variables belonging to internal factors will be the controlled variables to contrast identification in decisions made. Therefore, in the absence of analyzing and synthesizing all the factors that affect the NOE's investment decision, the author expects this limitation to be improved in further studies.

 

NHẤN VÀO ĐỂ TẢI CÁC TỆP TIN


BÀI VIẾT LIÊN QUAN