Trang thông tin luận án của NCS. Bùi Văn Lương

 11/02/2020  2949

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên Luận án: Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 9.34.04.10

Họ và tên NCS: Bùi Văn Lương

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đỗ Anh Tài

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về cải cách TTHC trong đầu tư, cụ thể là làm rõ các khái niệm về cải cách TTHC trong đầu tư, nội dung nghiên cứu về cải cách TTHC trong đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng đến cải cách TTHC trong đầu tư.

Luận án tổng hợp và phân loại các TTHC trong đầu tư tại Việt Nam theo hai tiêu chí, bao gồm đối với dự án đầu tư và đối với hoạt động sau đầu tư tại Việt Nam.

Luận án tổng hợp các TTHC trong đầu tư trên cơ sở thẩm quyền giải quyết thuộc các cơ quan của UBND tỉnh và mô hình hóa thành quy trình thủ tục thực hiện đầu tư bao gồm nhiều bước và có sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau.

Phân tích và làm rõ được thực trạng cải cách TTHC trong đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên trên nhiều khía cạnh khác nhau như: rà soát, đơn giản hóa TTHC, công bố, công khai TTHC, tiếp nhận, xử lý thông tin, kiến nghị về TTHC, hoạt động kiểm tra giám sát trong cải cách TTHC trong đầu tư. Đánh giá mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của 6 yếu tố sự hài lòng của doanh nghiệp đối với thực hiện TTHC trong đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên.

Luận án đã đề xuất được những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh cải cách TTHC trong đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên nhằm thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong tương lai.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Luận án làm sáng tỏ và phong phú hơn những cơ sở lý luận và thực tiễn về cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những nghiên cứu tiếp theo về cải cách thủ tục hành chính nói chung và cải cách TTHC trong đầu tư nói riêng.

Luận án nghiên cứu vấn đề mang tính thời sự hiện tại đối với tỉnh Thái Nguyên nói riêng và đối với Việt Nam nói chung: cải cách TTHC trong đầu tư, là một trong những vấn đề vẫn được coi là vấn đề trọng tâm trong thu hút vốn đầu tư tại các địa phương nói chung, tại tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Luận án cung cấp một bản báo cáo chi tiết về thực trạng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư trong giai đoạn vừa qua. Báo cáo cũng đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới nhằm góp phần thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Kết quả nghiên cứu sẽ làm sáng tỏ các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Thái Nguyên trong cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư. Kết quả nghiên cứu cũng góp phần truyền tài thông tin, kiến nghị của nhà đầu tư tới lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng như các sở ban ngành liên quan đến cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên.

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án chưa làm rõ được chi phí và lợi ích của cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên ở cả phía nhà nước và doanh nghiệp. Đây sẽ là nội dung gợi mở cho các hướng nghiên cứu tiếp theo.

 

PHD. DISSERTATION INFORMATION

Ph.D Dissertation Title: Reforms of Administrative procedures in investment in Thai Nguyen province

Major: Economic Management

Major Code: 9.34.04.10

PhD. Candidate: Bui Van Luong

Supervisor: Assoc. Prof. Do Anh Tai

Training Institution: University of Economics and Business Administration – Thai Nguyen University.

CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

The dissertation has systematized the theoretical background of administrative procedure reform in investment, namely: clarifying the definition, major contents, and factor affecting administrative procedure reform in investment.

The dissertation has summarized and classified Vietnamese administrative regulations in investment into two criteria: projects and post-investment activities.

The dissertation has summarized all procedures related to investment based on the settlement authority of provincial People’s Committee, and generalized into a multi-step investment procedure with related participants.

Analyzing and clarifying the current status of administrative procedure reform in investment in Thai Nguyen province from different aspects, including: reviewing and simplifying administrative procedures; publicizing and announcing administrative procedures; receiving and processing information, recommendations on administrative procedures; inspecting and supervising administrative procedures. In addition, the dissertation has evaluated the satisfaction of enterprises and pointed out 6 factors affecting their satisfaction on implementing administrative procedures in investment in Thai Nguyen province.

Finally, the dissertation has proposed recommendations and solutions to promote administrative procedures in investment, in order to attract more investment, improve development quality and to create jobs in Thai Nguyen province in the future.

PRACTICAL APPLICABILITY

The dissertation has clarified and enriched the theoretical background and practice on administrative procedure reform in investment. This is a useful reference for further studies on administrative procedure reform generally and administrative reform in investment particularly.

The dissertation has examined current issues in Thai Nguyen province particularly and in Vietnam generally: reforming administrative procedures in investment. This is considered as a core issue in attracting investment capital in localities generally and in Thai Nguyen province particularly.

The dissertation provides a detailed report on the current situation, the leading and directing activities of administrative procedure reform in investment in recent years. The report also proposes solutions to improve and promote the process of administrative reform in investment in Thai Nguyen province in the future, and to attract investment capital for the province.

The dissertation results will clarify the point of views and policies of the Communist Party, the State as well as Thai Nguyen province in improving the investment climate and reforming administrative procedures in investment. The dissertation results also provide recommendations of investors to the leaders of Thai Nguyen province as well as departments and agencies related to the reform of administrative procedures in investment in Thai Nguyen province.

ISSUES FOR FURTHER RESEARCH

       The dissertation has not clarified the cost and benefit of reforms of administrative procedures in investment in Thai Nguyen province both for government and enterprises. This would be useful issues for further research.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN