Trang thông tin luận án của NCS Zhang Hai Ruo

 31/01/2024  569

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Quản lý các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên theo hướng tự chủ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 9.31.01.10

Họ và tên NCS: Zhang Hai Ruo

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Nhuận Kiên

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Thứ nhất, luận án đã tổng quan toàn diện các nghiên cứu về tự chủ đại học và quản lý các trường đại học theo hướng tự chủ; hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý các trường đại học theo hướng tự chủ: khái niệm, vai trò, điều kiện, tiêu chí, nội dung, các yếu tố ảnh hưởng và kinh nghiệm trong và ngoài nước để rút ra bài học trong quản lý.

Thứ hai, luận án đã tập trung phân tích thực trạng quản lý của các trường đại học thành viên Đại học Thái Nguyên theo hướng tự chủ giai đoạn 2017 – 2021 cả định tính và định lượng về các nội dung: quản lý tổ chức và nhân sự, quản lý học thuật và chuyên môn, quản lý tài chính và tài sản với những nội dung cụ thể. Cùng với phân tích số liệu thứ cấp, tác giả sử dụng số liệu sơ cấp từ điều tra, phỏng vấn đã xác định trong phương pháp nghiên cứu.

Thứ ba, từ phân tích thực trạng quản lý của các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên theo hướng tự chủ thời gian qua, Luận án đã rút ra được những thành công cơ bản, mặt hạn chế và nguyên nhân của công tác này.

Thứ tư, luận án đã nêu được quan điểm, định hướng và mục tiêu tăng cường quản lý các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên hiện nay và nhóm giải pháp tổng thể, hoàn thiện. Những giải pháp cơ bản có ý nghĩa thực tiễn cho hoàn thiện và tăng cường quản lý của các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên theo hướng tự chủ trong thời gian tới.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Kết quả nghiên cứu ở chương 1, chương 2, chương 3 của Luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ giảng dạy, nhà khoa học, viện nghiên cứu và sinh viên thuộc chuyên ngành Kinh tế nói chung và Quản lý kinh tế nói riêng.

Kết quả nghiên cứu ở chương 4, chương 5 của Luận án là tài liệu tham khảo tốt phục vụ cho các nhà quản lý, các Sở, Ban, Ngành để tham khảo. Có thể được sử dụng làm căn cứ cho Đại học Thái Nguyên đưa ra những giải pháp tăng cường quản lý các trường đại học thành viên theo hướng tự chủ.

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

(i) Phân tích sự khác nhau về các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý các loại trường đại học theo hướng tự chủ. (ii) Nghiên cứu mô hình tự chủ trong quản lý cho cơ sở giáo dục đại học trong quá trình đổi mới và hiện đại hoá, quốc tế hoá giáo dục đại học của nhà nước Việt Nam. Đây sẽ là nội dung gợi mở cho các hướng nghiên cứu tiếp theo.

DISSERTATION INFORMATION PAGE

 

Ph.D Dissertation Title: Managing member universities of Thai Nguyen University towards autonomy

Major: Economic Management

Code: 9.31.01.10

Full name of graduate student: Zhang Hai Ruo

Scientific instructor: Pro Dr. Tran Nhuan Kien

Training institution: University of Economics and Business Administration, Thai Nguyen University

 

NEW FINDINGS OF THE DISSERTATION

Firstly, this thesis provides a comprehensive review of research on university autonomy and the management of universities towards achieving autonomy. It systematically presents the theoretical framework for managing universities towards autonomy, encompassing various aspects such as concepts, roles, conditions, criteria, content, influencing factors, and domestic as well as international experiences. The aim is to derive valuable insights for the study of university management.

Secondly, the thesis focuses on analyzing the current management situation of member universities of Thai Nguyen University towards autonomy from 2017 to 2021, both qualitatively and quantitatively. This analysis includes organizational management and human resources, academic and professional management, and financial and asset management, with specific details provided. In addition to examining secondary data, the author utilizes primary data obtained through surveys and interviews as part of the research methodology.
  Thirdly, through the analysis of the recent management situation of member universities of Thai Nguyen University towards autonomy, the thesis identifies the key successes, limitations, and causes of this issue when Thai Nguyen University manages towards autonomy.

Fourthly, the thesis presents the viewpoints, orientations, and goals for enhancing the management of member universities of Thai Nguyen University. Moreover, it offers a comprehensive and cohesive set of solutions that hold practical significance for improving and strengthening the autonomy-oriented management of member universities in the future.

POSSIBILITY OF APPLICATION IN PRACTICE

The research findings in chapters 1, 2, and 3 of the thesis serve as valuable reference materials for teaching staff, scientists, research institutes, and students who majoring in Economic Management.

Likewise, the research outcomes presented in chapters 4 and 5 of the thesis provide insightful reference materials for managers, departments, divisions, and branches to consult. These findings can serve as a foundation for Thai Nguyen University to propose strategies to enhance the management of its member universities towards achieving greater autonomy.

SOME ISSUES FOR FURTHER RESEARCH

(i) Analyze the variations in factors influencing the management of different types of universities towards autonomy. (ii) Conduct research on the model of management autonomy for higher education institutions under the background of innovation, modernization, and internationalization within the Vietnamese state. This will offer suggestive content for future research endeavors.

DOWNLOAD CÁC TỆP TIN ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN