Trang thông tin luận án của NCS Vũ Bạch Diệp

 05/09/2023  222

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Giải pháp phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị của tỉnh Thái Nguyên

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Mã số: 9.62.01.15

Họ và tên NCS: Vũ Bạch Diệp

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đinh Hồng Linh;TS. Bùi Thị Minh Hằng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Thứ nhất, luận án tổng quan các công trình nghiên cứu trên thế giới và trong nước có liên quan đến phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị và giải pháp phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị. Từ đó đưa ra những đánh giá chung và khoảng trống nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện phần cơ sở lý luận và thực tiễn cho nội dung nghiên cứu của luận án.

Thứ hai, luận án đã bổ sung vào lý thuyết về phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị. Đề tài cũng đưa ra các nội dung phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị: phát triển lĩnh vực trồng trọt, phát triển lĩnh vực chăn nuôi, phát triển lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất. Luận án cũng bổ sung vào lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị: bên cạnh các yếu tố đã được các nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập, tác giả đề xuất bổ sung yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị là yếu tố “không gian đô thị”.

Thứ ba, luận án đã làm rõ phương pháp nghiên cứu, thể hiện qua các nội dung: xây dựng câu hỏi nghiên cứu; phương pháp tiếp cận và khung phân tích; các giả thuyết nghiên cứu; cách thức thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin; phương pháp phân tích thông tin và hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu. Luận án sử dụng cả hai phương pháp phân tích định tính và định lượng để đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị tỉnh Thái Nguyên.

Thứ tư, luận án phân tích những thuận lợi, khó khăn của phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2015-2020. Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực diễn ra ngày càng mạnh mẽ vừa tạo thuận lợi cho nông nghiệp tại vùng đô thị Thái Nguyên mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm, tiếp thu và ứng  dụng  các công nghệ mới vào sản xuất; vừa khiến cho sản phẩm của nông nghiệp tại vùng đô thị Thái Nguyên phải cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại, có chất lượng cao được nhập khẩu từ các nước trong khu vực, trên thế giới và buộc nông nghiệp tại vùng đô thị Thái Nguyên phải ứng dụng mạnh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Định hướng phát triển KT - XH của Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP và GDP bình quân đầu người ở mức cao. Nông nghiệp sẽ phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, nhiều sản phẩm có giá trị tăng cao. Đây là cơ hội để gia tăng nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp tại vùng đô thị ở Thái Nguyên thời gian tới.

Thứ năm, luận án đã đưa ra những phân tích về tác động của một số yếu tố tới phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị của tỉnh Thái Nguyên và ảnh hưởng của phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị đến thu nhập của hộ dân của tỉnh.

Thứ sáu, để thúc đẩy phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị của tỉnh Thái Nguyên và để đạt được mục tiêu đề ra, luận án đã đề xuất 7 nhóm giải pháp chính: quy hoạch phân vùng sản xuất, đầu tư ứng dụng tiến bộ KH - CN, phát triển thị trường và xúc tiến thương mại, tăng cường  huy động và sử dụng vốn đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật, bổ sung và hoàn chỉnh các chính sách và phát triển nguồn nhân lực.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Kết quả nghiên cứu ở chương 1, chương 2, chương 3 của Luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ giảng dạy, nhà khoa học, viện nghiên cứu và sinh viên thuộc chuyên ngành Kinh tế nói chung và Kinh tế nông nghiệp nói riêng.

Kết quả nghiên cứu ở chương 4, chương 5 của Luận án là tài liệu tham khảo tốt phục vụ cho các nhà quản lý, các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị để tham khảo. Có thể được sử dụng làm căn cứ quan trọng cho các khu vực đô thị của tỉnh Thái Nguyên đưa ra những giải pháp phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị.

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

(i) Luận án tập trung vào phân tích phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị tại 12/13 đô thị của tỉnh. (ii) Hạn chế trong phần nghiên cứu định lượng của mô hình sẽ được tác giả tiếp tục nghiên cứu trong các công trình  trong tương lai. Đây sẽ là nội dung gợi mở cho các hướng nghiên cứu tiếp theo.

DISSERTATION INFORMATION PAGE

Ph.D Dissertation Title: Solutions for agricultural development in urban areas of Thai Nguyen province

Major: Economic Agricultural

Code: 9.62.01.15

Full name of PhD student: Vu Bach Diep

Scientific Supervisors:  Assoc. Prof. Dinh Hong Linh; PhD. Bui Thi Minh Hang

Training institution:  University of Economics and Business Administration, Thai Nguyen University

NEW FINDINGS OF THE DISSERTATION

Firstly, the thesis overviews research works in the world and in the country related to agricultural development in urban areas. From there, give general assessments and research gaps, complete the theoretical and practical basis for the research content of the thesis.

Secondly, the thesis has added to the theory of agricultural development in urban areas. The topic also gives the contents of agricultural development in urban areas: development of crop production, development of livestock sector, development of agricultural services; develop organizational forms of production. The thesis also adds to the theory of factors affecting agricultural development in urban areas and adds factors affecting agricultural development in urban areas as the factor "Urban space".

Thirdly, the thesis has clarified the research method, expressed through the following contents: formulation of research questions; approach and analytical framework; research hypotheses; ways of collecting, processing and synthesizing information; methods of information analysis and research criteria system. The thesis uses both qualitative and quantitative analysis methods to assess the status of agricultural development in urban areas of Thai Nguyen province.

Fourth, the thesis analyzes the advantages and disadvantages of agricultural development in urban areas of Thai Nguyen province in the period 2015-2020. The trend of international and regional economic integration has created favorable conditions for agriculture in the Thai Nguyen urban area to expand product export markets, assimilate and apply new technologies to production; This makes agricultural products in Thai Nguyen urban area competitive with products of the same type and high quality imported from countries in the region and around the world. Therefore, agriculture in Thai Nguyen urban area must apply technological advances to production.

The socio-economic development orientation of Vietnam and Thai Nguyen province aims to achieve a high GDP growth rate. Agriculture will develop in the direction of modernity, efficiency and sustainability, with many high added value products. This is an opportunity to increase investment capital for agriculture in urban areas in Thai Nguyen in the near future.

Fifth, the thesis has analyzed the impact of a number of factors on agricultural development in urban areas of Thai Nguyen province; analyzing the effects of agricultural development in urban areas on the income of households in the province.

Sixth, to promote agricultural development in urban areas of Thai Nguyen province and to achieve the set objectives, the thesis has proposed 7 main groups of solutions: Production zoning planning; Investing in application of science and technology advances; Market development and trade promotion; Increase mobilization and use of investment capital; Complete infrastructure and technical facilities; Supplement and complete policies and develop human resources.

POSSIBILITY OF APPLICATION IN PRACTICE

The research results in Chapter 1, Chapter 2, and Chapter 3 of the dissertation are useful references for teachers, scientists, research institutes and students majoring in Economics in general and Economics Agricultural in particular.

The research results in chapter 4, chapter 5 of the dissertation are useful references for managers, departments, boards, branches, agencies planning and implementing agricultural development policies in the urban area. The results can be used as an important basis for urban areas of Thai Nguyen province to propose solutions for agricultural development in urban areas.

SOME ISSUEDS FOR FURTHER RESEARCH

(i)The thesis focuses on analyzing agricultural development in urban areas in 12/13 urban centers of the province. (ii) Limitations in the quantitative research part of the model will be further studied by the author in future works. This will be the suggestive content for future research directions.. This will be the suggestive content for the next research directions.

DOWNLOAD CÁC TỆP TIN ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN