Tổ chức phát bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các lớp K13 (Xét đợt tháng 9/2020)

 07/12/2020  1590

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1160 /ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy

các lớp K13 (Xét đợt tháng 9/2020)

 

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 30/9/2020 về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy cho sinh viên các lớp K13 (Niên khóa 2016-2020).

Nhà trường thông báo lịch tổ chức phát bằng tốt nghiệp như sau :

Thời gian: 8h30' ngày 11/12/2020  (Thứ sáu)

Địa điểm: Phòng 109 - Khu Hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế và QTKD

Thành phần: Toàn thể sinh viên các  lớp K13 và sinh viên xét tốt nghiệp bổ sung các lớp K10, K10LT, K11, K11LT, K12, K12LT  xét đợt tháng 9/2020. (chú ý: sinh viên khi nhận bằng tốt nghiệp ĐH mang theo thẻ SV, CMTND, giấy xác nhận của thư viện).

Để buổi phát bằng tốt nghiệp của Nhà trường thành công tốt đẹp, Nhà trường đề nghị Khoa Kế toán, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế, Khoa Ngân hàng -Tài chính, Khoa Quản lý luật Kinh tế, Khoa Maketing DL&KS,  thông báo cho sinh viên được biết  về nhận bằng tốt nghiệp ra trường đầy đủ, đúng thời gian./.

 Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:                                                      

- BGH (b/c);        

- Như trên (t/h);

- Đăng tải Website;                                            

- Lưu VT, CTSV.

 

                                                                                               

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Lương Đức

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN