Tổ chức phát bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các lớp K12 (Xét đợt tháng 3/2020)

 29/05/2020  939

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 411 /ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy

các lớp K12 (Xét đợt tháng 3/2020)

 

 

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 31/3/2020 về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy cho sinh viên các lớp K12 (Niên khóa 2015-2019).

Nhà trường thông báo lịch tổ chức phát bằng tốt nghiệp như sau :

Thời gian: 8h30' ngày 02/5/2020  (Thứ ba)

Địa điểm: Phòng 109 - Khu Hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế và QTKD

Thành phần: Toàn thể sinh viên các  lớp K12 và sinh viên xét tốt nghiệp bổ sung các lớp  K7, K8, K9, K10, K10LT, K11, K11LT xét đợt tháng 3/2020. (chú ý: sinh viên khi nhận bằng tốt nghiệp ĐH mang theo thẻ SV, CMTND, giấy xác nhận của thư viện).

Để buổi phát bằng tốt nghiệp của Nhà trường thành công tốt đẹp, Nhà trường đề nghị Khoa Kế toán, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế, Khoa Ngân hàng -Tài chính, Khoa Quản lý luật Kinh tế, Khoa Maketing DL&KS,  thông báo cho sinh viên được biết  về nhận bằng tốt nghiệp ra trường đầy đủ, đúng thời gian./.

 Xin trân trọng cảm ơn !

 

Nơi nhận:                                                                                  TL. HIỆU TRƯỞNG                                                                         

- BGH (b/c);                                                                 TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

- Như trên (t/h);                                                                                                                  

- Đăng tải Website;                                                                                   (Đã ký)

- Lưu VT, CTSV.

                                                                                                   ThS. Trần Lương Đức

 

 

                                                                                               

 

   
   
   

BÀI VIẾT LIÊN QUAN