Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp TN18V LKT BG2, BG3 Đại học văn bằng 2 hình thức chính quy

 31/03/2021  948

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 251/ĐHKT&QTKD-CTSV

Về việc tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp TN18V LKT BG2, BG3 Đại học văn bằng 2 

hình thức chính quy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:  - BCN Khoa Quản lý Luật kinh tế

                 - BCS các lớp TN18V LKT BG2, TN18V LKT BG3

                 

Căn cứ Quyết định số 1279, 177/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Đại học văn bằng 2 hình thức chính quy cho sinh viên lớp TN18V LKT BG2, TN18V LKT BG3

Nhà trường thông báo lịch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau :

Thời gian: 9h30' ngày 03/4/2021 (Thứ bảy)

Địa điểm: Phòng 101- GK1 Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

Thành phần :

- Đại diện BGH

- Phòng Công Tác HSSV

- Đại diện Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo theo NCXH, Khoa Quản lý Luật kinh tế

- Đại biểu mời

- Toàn thể sinh viên lớp TN18V LKT BG2, TN18V LKT BG3

(chú ý: sinh viên khi nhận bằng tốt nghiệp ĐH mang theo thẻ SV, CMTND).

Để buổi lễ công nhận tốt nghiệp của Nhà trường thành công tốt đẹp, Nhà trường đề nghị Khoa Quản lý luật kinh tế, BCS lớp TN18V LKT BG2, TN18V LKT BG3 thông báo cho sinh viên biết về dự lễ bế giảng công nhận tốt nghiệp ra trường đầy đủ, đúng thời gian.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:                                                                                             
- BGH (b/c);                                                                                      
- Như trên (t/h);
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, CTSV. 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN