Thực hiện giảng dạy những lớp HP có sinh viên nước ngoài trong học kỳ 3 năm học 2019-2020

 13/07/2020  819

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 205 /ĐT

(Về việc thực hiện giảng dạy những lớp

HP có sinh viên nước ngoài trong học kỳ 3

năm học 2019-2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  09 tháng 7 năm 2020

 

 

Kính gửi: - Ban chủ nhiệm các Khoa

                                             - Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Du học

 

Căn cứ công văn số 523/ĐHKT&QTKD-HTQT ngày 30 tháng 6 năm 2020 về việc phối hợp, tạo điều kiện cho LHS trong học kỳ hè năm 2020.

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã xây dựng hoàn thiện thời khóa biểu học kỳ 3 năm học 2019-2020 (Link thời khóa biểu) . Tuy nhiên, trong học kỳ này có một số lưu học sinh (gồm sinh viên quốc tịch Trung Quốc, Lào, Philipines) có tham gia học tập. Do vậy, phòng Đào tạo thông báo tới Ban chủ nhiệm các khoa thực hiện công tác giảng dạy cần chú ý như sau:

- Đối với lưu học sinh hiện đang ở Việt Nam sẽ tham gia học tập, tập trung với các lớp giảng dạy tại trường.

- Đối với những lưu học sinh chưa trở lại Nhà trường do nghỉ dịch Covid sẽ tham gia học tập online.

- Giảng viên giảng dạy ở những lớp có cả sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài chủ động giảng dạy theo 2 phương pháp (học tập trung + đào tạo trực tuyến).

Vậy, Phòng Đào tạo kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, giảng viên tham gia giảng dạy lưu ý và thực hiện.

Nơi nhận:

- BCN các Khoa

- TTHTQT về ĐT&DH

- Lưu ĐT.

PHÒNG ĐÀO TẠO

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Đã ký

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN