Thực hiện chính sách Hỗ trợ học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số rất ít người Năm học 2020-2021

 09/09/2020  863

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 800 /TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chính sách Hỗ trợ học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy

 là người dân tộc thiểu số rất ít người

Năm học 2020-2021

 

Thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, Phòng Công tác HSSV thông báo về việc thực hiện hỗ trợ học tập cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng được hưởng

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ)

2. Mức hưởng: 100% mức lương cơ sở/người/tháng.

3. Thời gian được hưởng: 12 tháng/năm.

4. Nguyên tắc hưởng

          a) Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại trường, nếu học đồng thời ở nhiều khoa, ngành trong trường thì chỉ được hưởng hỗ trợ một lần. Trường hợp sinh viên bị ngừng học thì thời gian ngừng học không được hưởng hỗ trợ. Trường hợp sinh viên bị buộc thôi học thì thôi hưởng chính sách hỗ trợ ngay sau khi thôi học.

          b) Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.

5. Thủ tục, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

+ Thủ tục hồ sơ:

            - Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (theo mẫu).

            - Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

+ Thời gian nộp hồ sơ:

  • Học kỳ I:        Từ đầu học kỳ đến hết ngày 21/9/2020.
  • Học kỳ II:      Từ đầu học kỳ đến hết ngày 15/3/2021. 

+ Địa điểm nộp hồ sơ:        Phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu hiệu bộ)

Sinh viên nộp hồ sơ đúng thủ tục, đúng thời gian và địa điểm theo quy định. Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ hỗ trợ học tập trong học kỳ đó.

            Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo công khai trên website của Nhà trường và của phòng Công tác HSSV.

 

Nơi nhận:

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN