Thực hiện chế độ Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đại học chính quy Năm học 2020-2021

 09/09/2020  952

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 801/ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  Tự do  Hạnh phúc

      Thái Nguyên, ngày 09 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chế độ Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đại học chính quy

Năm học 2020-2021

 

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

Nhà trường hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên năm học 2020 – 2021 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG TCXH

       1. Sinh viên là người dân tộc ít người hiện đang sinh sống tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian sinh sống ít nhất từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm nhập học tại trường).

       2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa (không có người đỡ đầu, không có người chu cấp thường xuyên).

       3. Sinh viên là người tàn tật bị mất sức lao động từ 41% trở lên do tàn tật được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền xác định, có khó khăn về kinh tế.

       4. Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập.

II. THỦ TỤC HỒ SƠ, MỨC HƯỞNG TCXH

TT

Đối tượng

Mức hưởng

(đ/tháng)

Hồ sơ cần phải nộp

1

Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú trên 3 năm tại vùng cao, vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn.

140.000

- Đơn xin hưởng Trợ cấp xã hội (theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh

- Bản sao sổ hộ khẩu

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương việc có HKTT tại vùng cao, vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn

2

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ và không nơi nương tựa.

100.000

-  Đơn xin hưởng Trợ cấp xã hội (theo mẫu)

-  Bản sao Giấy chứng tử của Cha và Mẹ

-  Bản sao Giấy khai sinh

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương việc sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ và không nơi nương tựa

3

 

Sinh viên tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế.

100.000

- Đơn xin hưởng Trợ cấp xã hội (theo mẫu)..

-  Biên bản giám định khả năng lao động do Hội đồng giám định y khoa Tỉnh (TP) cấp

-  Giấy xác nhận  hoàn cảnh gia đình khó khăn do UBND cấp xã, phường xác nhận

4

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập 

100.000

-  Đơn xin hưởng Trợ cấp xã hội (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận Hộ nghèo, Hộ cận nghèo

- Bảng điểm (của học kỳ trước học kỳ xin hưởng trợ cấp) do phòng Đào tạo cấp

Chú ý:

Sinh viên thuộc đối tượng ở mục 1,2,3 đang được Nhà trường xét cấp TCXH không phải nộp lại hồ sơ, sinh viên thuộc đối tượng ở mục 4 nộp hồ sơ xét hưởng theo từng kỳ. Sinh viên thuộc các đối tượng trên chưa nộp hồ sơ xin hưởng TCXH thì phải nộp hồ sơ để Nhà trường xét duyệt.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Thời gian:

  • Học kỳ I:        Từ đầu học kỳ đến hết ngày 21/9/2020.
  • Học kỳ II:      Từ đầu học kỳ đến hết ngày 15/3/2021. 

Địa điểm:       Phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu hiệu bộ)

Sinh viên nộp hồ sơ đúng thủ tục, đúng thời gian và địa điểm theo quy định. Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến trợ cấp xã hội trong học kỳ đó.

Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo công khai trên website của Nhà trường và của phòng Công tác HSSV.                  

    

Nơi nhận:

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN