Thực hiện chế độ Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy Năm học 2020-2021

 09/09/2020  829

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  799 /TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chế độ Hỗ trợ chi phí học tập

 đối với sinh viên hệ đại học chính quy

Năm học 2020-2021

 

            Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

            Nhà trường thông báo việc thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG, MỨC HƯỞNG

1.1. Đối tượng:

            Sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

            (Lưu ý: Sinh viên Cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học không được hưởng chính sách này)

1.2. Mức hưởng:

            - Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở;

            - Số tháng được hưởng: 10 tháng/năm học/sinh viên;

            - Số năm được hưởng: theo thời gian đào tạo chính thức.

2. THỦ TỤC HỒ SƠ

            - Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu).

            - Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo từng năm) do UBND xã, phường, thị trấn chứng nhận (bản sao có công chứng).

            - Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Thời gian:

  • Học kỳ I:        Từ đầu học kỳ đến hết ngày 21/9/2020.
  • Học kỳ II:      Từ đầu học kỳ đến hết ngày 15/3/2021. 

Địa điểm:               Phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu hiệu bộ)

Sinh viên nộp hồ sơ đúng thủ tục, đúng thời gian và địa điểm theo quy định. Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ đó.

            Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo công khai trên website của Nhà trường và website của phòng Công tác HSSV.

 

Nơi nhận:

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN