Thực hiện BHYT năm 2023 cho sinh viên (bổ sung)

 31/01/2023  415

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 85/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v thực hiện BHYT năm 2023 cho sinh viên (bổ sung)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 01 năm 2023

 

         

Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm các khoa;

   - Lãnh đạo viện Đào tạo Quốc tế.

                                 

Thực hiện Hướng dẫn số 1533/HD-ĐHTN-BHXH ngày 06/9/2022 của Đại học Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội Tỉnh Thái Nguyên về việc Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023. Trường Đại học Kinh tế và QTKD yêu cầu Ban chủ nhiệm các khoa quản lý các ngành đào tạo, Lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế triển khai BHYT cho sinh viên năm 2023 (bổ sung) như sau:

1. Đối tượng tham gia BHYT năm 2023

+ Tất cả sinh viên đang theo học các khoá hệ chính quy tập trung dài hạn tại Trường (trừ những sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác như: Thân nhân sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ; Thân nhân CAND; Cơ yếu chính phủ; Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; Dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Sinh viên K19 đã tham gia BHYT có thời hạn đến 31/12/2023; sinh viên K16, K17, K18 đã tham gia BHYT lần 1);

+ Sinh viên người nước ngoài hệ chính quy tập trung dài hạn được cấp học bổng từ ngân sách Nhà nước.

2. Mức phí đóng BHYT năm 2023

+ Đối với sinh viên K16, mức đóng: 234.675đ/sinh viên/5 tháng. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2023 đến hết 30/6/2023 (Đề nghị thu đúng mức đóng đã ghi, không gia hạn thêm);

+ Đối với sinh viên K17, K18, K19, mức đóng: 516.285đ/sinh viên/11 tháng. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2023 đến hết 31/12/2023;

+ Đối với sinh viên người nước ngoài, mức đóng: 737.550đ/sinh viên/11 tháng. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2023 đến hết 31/12/2023.

3. Phương thức đóng BHYT

Thu tiền mặt: Ban cán sự các lớp thu tiền, lập danh sách (theo mẫu đính kèm), nộp tiền và danh sách về phòng 208 - Khu Hiệu bộ (phòng Kế hoạch - Tài chính), bản điện tử về phòng Công tác HSSV theo địa chỉ email: vanngoc@tueba.edu.vn).

Lưu ý: Hạn nộp tiền muộn nhất 11h00 ngày 09/02/2023.

Đối với sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác được cấp miễn phí thẻ BHYT vẫn còn giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2023, Ban cán sự các lớp thu bản photo thẻ BHYT (hoặc minh chứng đã tham gia BHYT đến hết ngày 31/12/2023) và nộp tới Cố vấn học tập (CVHT), CVHT tổng hợp minh chứng nộp tới trợ lý SV thuộc Khoa mình, Khoa tổng hợp và nộp về phòng Công tác HSSV-109 (gặp đ/c Vân) muộn nhất 16h00 ngày 10/02/2023 để Phòng tổng hợp danh sách gửi về khoa làm căn cứ xét điểm rèn luyện học kỳ 1 (năm học 2022 - 2023) cho SV.

4. Tổ chức thực hiện

- Tất cả sinh viên K16, K17, K18, K19 hệ chính quy tập trung bắt buộc phải tham gia BHYT;

- Các khoa, Viện Đào tạo Quốc tế có trách nhiệm đôn đốc CVHT và sinh viên thuộc đơn vị mình tham gia đầy đủ, đúng hạn;

- Sau ngày 09/02/2023 những lớp, sinh viên nào không thực hiện hoặc thực hiện muộn sẽ bị xử lý theo quy chế HSSV và tự chịu mọi trách nhiệm phát sinh xảy ra./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);

- Phòng KHTC (p/h);

- Đăng tải Website Trường;

- Lưu: VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 TS. Bùi Nữ Hoàng Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN