Thực hiện Bảo hiểm thân thể năm 2022

 06/01/2022  580

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:    14   /TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

V/v thực hiện Bảo hiểm thân thể năm 2022

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   04  tháng  01  năm 2022

 

                             Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể;

 

Căn cứ Quyết định số 1420/ 2012/QĐ/TGĐ - BHBV ngày 09/05/2012 của Tổng Giám Đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ban hành điều khoản kết hợp về bảo hiểm con người;

Căn cứ quyết định 3111/2012/QĐ/TGĐ - BHBV ngày 27/09/2012 của Tổng giám đốc Công ty  Bảo hiểm Bảo Việt về việc ban hành quy tắc bảo hiểm tai nạn con người;

Căn cứ công văn số 855/ BVTN 2021 ngày 14/12/2021 của Công ty Bảo Việt Thái Nguyên về việc tham gia Bảo hiểm thân thể cho cán bộ, giáo viên Nhà trường; (có công văn đính kèm).

Hiện nay hợp đồng Bảo hiểm thân thể cán bộ viên chức của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh có hiệu lực từ ngày15/01/2021 đến 14/01/2022 đã sắp hết hạn. Để công tác Bảo hiểm thân thể cho cán bộ, viên chức người lao động của toàn trường được liên tục đảm bảo. Đề nghị Trưởng các đơn vị, đoàn thể thông báo cho cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị mình có nhu cầu tham gia Bảo hiểm thân thể năm 2022 thì lập danh sách thu và nộp về Trạm Y tế Nhà trường theo mẫu:

 

STT

 

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Mức phí tham gia bảo hiểm

135.000

150.000

225.000

300.000

1

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị ghi số tiền bằng số vào ô tương ứng.

Thời gian nộp: Từ ngày 05/01/2022 đến ngày 12/01/2022.

         

Nơi nhận:

- Như trên (để t/hiện);

- Đăng tải website (t/báo);

- Lưu VT,QTPV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG QT - PV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN