Thu tiền khám sức khoẻ sinh viên K14 năm 2021

 19/04/2021  1065

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 339/TB - ĐHKT&QTKD - QTPV

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  19  tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc thu tiền khám sức khoẻ sinh viên K14 năm 2021

 

Căn cứ vào Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về việc "Hướng dẫn khám sức khoẻ";

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 04/08/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ vào Tờ trình Ban Giám hiệu ngày 09/4/2021 về việc “Khám sức khoẻ và Thu phí khám sức khỏe sinh viên K14 năm 2021”.

Nhà trường thu phí khám sức khoẻ cho sinh viên K14 năm 2021 với số tiền là: 100.000đ/1sinh viên.

Ngoài ra sinh viên có nhu cầu khám thêm để cấp Giấy chứng nhận sức khoẻ xin việc tự đăng ký trực tiếp với cơ sở Y tế khám sức khoẻ.

- Thời gian thu tiền: Từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 04 năm 2021

- Địa điểm: Phòng 208 - Phòng Kế hoạch - Tài chính, Nhà làm việc – nghiên cứu Trường ĐHKT&QTKD

Ban cán sự lớp thu tiền và lập danh sách sinh viên nộp theo mẫu như sau:

STT

 

Họ và tên

Năm sinh

Số tiền(đ)

 

Ghi chú

Nam

Nữ

1

 

 

 

100.000

 

2

 

 

 

100.000

 

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCĐ (chỉ đạo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, QTPV;

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN