Thu học phí học kỳ III năm học 2019-2020

 21/07/2020  926

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:      /TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2020 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ III năm học 2019-2020

 

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2019-2020, phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo kế hoạch thu học phí kỳ III năm học 2019-2020 cho sinh viên trong trường như sau:

- Thời gian thu học phí: Từ ngày 27/07/2020 đến ngày 31/07/2020

- Hình thức thu tiền: Thu qua thẻ ATM ( Sinh viên không dùng thẻ Master, Visa )

- Địa điểm thu: Phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu

Sinh viên khi đi nộp học phí phải lấy hóa đơn thu học phí, và phải giữ hóa đơn tới khi được cấp bằng tốt nghiệp.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

 

(Đã ký)

 

Th.S Đặng Quỳnh Trinh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN