Thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021

 20/04/2021  1607

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:   342   /TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2021 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021

 

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2020-2021, phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 như sau:

1. Thời gian thu học phí: Từ ngày 23/04/2021 đến ngày 06/05/2021

2. Hình thức thu tiền:

- Thu qua tài khoản ngân hàng của sinh viên.

- Sinh viên chỉ được sử dụng số tài khoản do Nhà trường đã mở cho sinh viên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi sinh viên nhập học. Số tài khoản này đã được Nhà trường thông báo tại Thông báo số 223/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 25 tháng 03 năm 2021.

- Sinh viên nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của mình theo số tiền học phí phải đóng được thông báo trên hệ thống IU cá nhân. Ngân hàng sẽ tự động trừ đúng số tiền phải nộp của sinh viên. Trong vòng 2 ngày kể từ thời điểm ngân hàng trừ tiền trên tài khoản của sinh viên, số tiền sinh viên đã đóng học phí sẽ được trừ nợ trên hệ thống IU.

- Sinh viên sẽ  được nhận hóa đơn thu tiền học phí của mình vào buổi sinh hoạt lớp gần nhất thông qua Cố vấn học tập.

3. Trách nhiệm của các Phòng, Khoa liên quan:

- Phòng Đào tạo: Chốt số liệu tín chỉ đăng ký học tập trên hệ thống IU.

Phòng CT-HSSV: Gửi tin nhắn về việc thông báo thu học phí tới sinh viên thông qua hệ thống tin nhắn của nhà trường.

- Phòng KH-TC: Tính học phí phải nộp của sinh viên, gửi danh sách nợ học phí cho Ngân hàng Nông nghệp và Phát triển nông thôn, nhập dữ liệu đã đóng học phí của sinh viên vào hệ thống IU, xuất hóa đơn thu tiền học phí cho từng sinh viên.

- Các khoa chuyên môn: Chỉ đạo các cố vấn học tập triển khai trả hóa đơn thu tiền học phí của sinh viên do lớp mình phụ trách vào buổi sinh hoạt lớp hàng tháng; Đôn đốc sinh viên thuộc phạm vi quản lý của Khoa nộp học phí đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Cố vấn học tập;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH-TC
 


(Đã ký)

 

 

Th.S Đặng Quỳnh Trinh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN