Thu học phí học kỳ II năm học 2019-2020

 24/04/2020  800

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:      /TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 23 tháng 4  năm 2020 

 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ II năm học 2019-2020

 

 

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2019-2020, Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy trong trường như sau:

1. Đối với sinh viên chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của nhà trường

- Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

- Số TK: 8501201003238

- Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Thái Nguyên

- Thời gian thu: Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 10/5/2020

- Thời gian trả hóa đơn bán hàng: Từ ngày 10/6/2020 đến ngày 20/6/2020

(Lưu ý: Khi đi lấy hóa đơn bán hàng, sinh viên cần mang theo: Giấy nộp tiền của ngân hàng, thẻ sinh viên)

Để phục vụ cho việc nhập dữ liệu học phí trên phần mềm quản lý đào tạo IU, sinh viên khi chuyển khoản phải ghi rõ nội dung chuyển khoản gồm: Họ và tên sinh viên, mã sinh viên, lớp biên chế, số điện thoại liên hệ của sinh viên. Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu cung cấp sai các thông tin như trên.

2. Đối với sinh viên nộp học phí tại trường

- Thời gian thu: Từ ngày 4/5/2020 đến ngày 15/5/2020

- Địa điểm thu: Phòng

- Hình thức thu: Tiền mặt hoặc quét thẻ ATM

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KH – TC


 

 

 

 

Th.S Hoàng Thị Huệ


BÀI VIẾT LIÊN QUAN