Thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 (Lần 2)

 19/11/2021  1097

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1165/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  19  tháng 11 năm 2021 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 (Lần 2)

 

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 26/8/2021 của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc quy định mức thu học phí năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 980/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 06/10/2021 về việc thu học phí kỳ I năm học 2021-20211 hệ sau đại học;

Căn cứ Thông báo số 996/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 08/10/2021, Thông báo số 1066/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 27/10/2021 về việc thu học phí kỳ I năm học 2021-2022 hệ chính quy;

Căn cứ kế hoạch và tiến độ học tập kỳ 1 năm học 2021-2022.

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 (lần 2) như sau:

1. Thời gian thu học phí: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 30/11/2021

2. Hình thức thu tiền:

- Đối với sinh viên hệ chính quy: Thu qua tài khoản ngân hàng của sinh viên do Nhà trường đã mở cho sinh viên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

- Đối với hệ sau đại học:

Học viên nộp tiền vào số tài khoản: 3901 000 9999 968

Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Tại: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Thái Nguyên.

3. Trách nhiệm của các Phòng, Khoa liên quan:

- Phòng đào tạo (bộ phận sau đại học): Đôn đốc, nhắc nhở học viên nộp tiền theo đúng thời gian quy định.

- Phòng Công tác - HSSV: Gửi tin nhắn thông báo thu học phí (lần 2) tới sinh viên thông qua hệ thống tin nhắn của Nhà trường.

- Các Khoa chuyên môn: Chỉ đạo các cố vấn học tập triển khai, đôn đốc sinh viên nộp học phí theo thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc xin liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh, số điện thoại: 0911.342.088.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Cố vấn học tập;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

K.T TRƯỞNG PHÒNG KH-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN