Thông tin nghiệm thu cấp ĐH đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2021 của CNĐT TS. Nguyễn Thị Nội

 05/06/2023  489

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2021

1. Tên đề tài: Tác động của xây dựng nông thôn mới đến phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc, Việt Nam

2. Mã số: ĐH2021-TN08-01

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên.

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Nội

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2861/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 9h00, thứ hai, ngày 10 tháng 7 năm 2023

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN