Thông tin công khai điều kiện ĐBCLGD và cam kết ĐBCLGD theo thông tư 36/2017 năm 2023

 30/06/2023  721
1. CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ
a) Cam kết chất lượng giáo dục
BIỂU MẪU 17               Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Đại học
Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Thạc sĩ
Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Tiến sĩ 
b) Chất lượng giáo dục thực tế
BIỂU MẪU 18A Công khai thông tin về quy mô đào tạo
BIỂU MẪU 18B Công khai thông tin về SV tốt nghiệp và tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm ra trường            

BIỂU MẪU 18C - 

Công khai các môn

học của từng khóa

học, chuyên ngành

Biểu 18C- Đại học: CTĐT Kế toán Kiểm toán
Biểu 18C- Đại học: CTĐT Kế toán
Biểu 18C- Đại học: CTĐT Kinh doanh quốc tế
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế  bảo hiểm
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế đầu tư
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế NN & PTNT
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế phát triển
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Luật kinh tế
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Phân tích đầu tư tài chính
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản lý công
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản lý kinh tế
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản trị kinh doanh
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản trị Marketing
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Tài chính doanh nghiệp
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Tài chính ngân hàng
Biểu 18C - Đại học: CTĐT Thương mại quốc tế
Biểu 18C - Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Biểu 18C- Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp
Biểu 18C - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Biểu 18C- Thạc sĩ Kế toán
Biểu 18C- Thạc sĩ Kinh tế phát triển
Biểu 18C- Tiến sĩ Quản lý kinh tế
Biểu 18C- Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp
BIỂU MẪU 18D Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

BIỂU MẪU 18E

Công khai thông tin

về đồ án, khóa luận,

luận văn, luận án tốt nghiệp

Biểu 18E - Đại học
Biểu 18E - Thạc sỹ
Biểu 18E - Tiến sỹ
BIỂU MẪU 18G Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp
BIỂU MẪU 18H Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức
BIỂU MẪU 18I Công khai thông tin về các hoạt động NCKH, CGCN, sản xuất thử và tư vấn
BIỂU MẪU 18K Công khai kết quả đánh giá ngoài của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục 
Công khai thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học
Công khai thông tin các hoạt động liên kết đào tạo trong nướcnước ngoài
2. CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất
BIỂU MẪU 19A Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng
BIỂU MẪU 19B Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành
BIỂU MẪU 19C Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện
BIỂU MẪU 19D Công khai diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên
2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên
BIỂU MẪU 20A Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu - Đại học
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu - Sau đại học
BIỂU MẪU 20B Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành - Đại học
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành - Sau đại học
BIỂU MẪU 20C Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi
3. Công khai thu chi tài chính
BIỂU MẪU 21 Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác
Chính sách học bổng
Kết quả thực hiện chính sách học bổng theo năm học 

Công khai thu nhập bình quân năm 2022


BÀI VIẾT LIÊN QUAN